လူေနထိုင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားကို တိုင္းအစိုးရက ေျမေရာင္းမည္

0
79

ေအာက္တိုဘာ ၃
ေဝေဝၿဖိဳး

စီးပြားေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူေနထိုင္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမမ်ားကို တိုင္းအစိုးရက ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမမ်ားကို စီးပြားေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္နွင့္ လူေနထိုင္ရန္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္အား သတ္မွတ္ စည္ပင္စရိတ္ ေပးသြင္း၍ အသံုးျပဳခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းနိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါေျမမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေျမအသံုးျပဳခြင့္ ေလ်ွာက္လႊာ တင္သြင္းမည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္း/မိတၲဴ တင္ျပၿပီး ေလ်ွာက္လႊာပံုစံကို ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန စုေပါင္းရံုးတြင္ ဝယ္ယူနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ယခုလ ၇ ရက္မွ စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး နိုဝင္ဘာလ ၈ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလ်ွာက္လႊာ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းအစိုးရက ေရာင္းခ်မည့္ ေျမမ်ားမွာ ဒဂံုအေရွ႕ ၊ဒဂံုေတာင္ပိုင္း ၊ဒဂံုေျမာက္ပိုင္း ၊ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၊ေ႐ႊျပည္သာနွင့္လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ေျမမ်ားျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘက္မွ သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ဘီလီယံ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ပထမအဆင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ရွိၿပီး ယင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးနိုင္ရန္ အတြက္ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားထားသည္။

ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးနိုင္ေရးအတြက္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၄ၿမိဳ႕နယ္ ၊လွိုင္သာယာနွင့္ ေ႐ႊျပည္သာတို႔ရွိ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနေရးအတြက္ ေျမျဖင့္ ေနထိုင္လိုသူမ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၌ အမွန္တကယ္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပး ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

“ေနေရးအတြက္ ေျမကြက္လိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ သူေတြကို ေရာင္းေပးဖို႔ပါ ၊ ဒီအတြက္ ၂မ်ိဳး ရွိပါတယ္ ။ေျမဖိုးရယ္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖိုးရယ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အေျခခံအေဆာက္အအံု ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၊ မီး၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းေတြ စနစ္တက် ရွိေစနိုင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေၾကးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ ေျမဖိုးေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကိုေပါင္းၿပီး ေျမတန္ဖိုးကိုသင့္ၿပီး ေရာင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေျမနဲ႔ ေနထိုင္လိုသူေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာဆိုထားသည္။

ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ ေနရာတြင္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား ၊ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္သူမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမမ်ားကို လက္ဝယ္ကိုင္ထားကာ ေျမေစ်းကစားမႈ မ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ ခ်က္ခ်င္းဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ စက္မႈလက္မႈ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃
ေဝေဝၿဖိဳး

စီးပြားေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူေနထိုင္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမမ်ားကို တိုင္းအစိုးရက ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမမ်ားကို စီးပြားေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္နွင့္ လူေနထိုင္ရန္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္အား သတ္မွတ္ စည္ပင္စရိတ္ ေပးသြင္း၍ အသံုးျပဳခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းနိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါေျမမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေျမအသံုးျပဳခြင့္ ေလ်ွာက္လႊာ တင္သြင္းမည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္း/မိတၲဴ တင္ျပၿပီး ေလ်ွာက္လႊာပံုစံကို ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန စုေပါင္းရံုးတြင္ ဝယ္ယူနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ယခုလ ၇ ရက္မွ စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး နိုဝင္ဘာလ ၈ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလ်ွာက္လႊာ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းအစိုးရက ေရာင္းခ်မည့္ ေျမမ်ားမွာ ဒဂံုအေရွ႕ ၊ဒဂံုေတာင္ပိုင္း ၊ဒဂံုေျမာက္ပိုင္း ၊ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၊ေ႐ႊျပည္သာနွင့္လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ေျမမ်ားျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘက္မွ သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ဘီလီယံ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ပထမအဆင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ရွိၿပီး ယင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးနိုင္ရန္ အတြက္ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားထားသည္။

ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးနိုင္ေရးအတြက္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၄ၿမိဳ႕နယ္ ၊လွိုင္သာယာနွင့္ ေ႐ႊျပည္သာတို႔ရွိ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနေရးအတြက္ ေျမျဖင့္ ေနထိုင္လိုသူမ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၌ အမွန္တကယ္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပး ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

“ေနေရးအတြက္ ေျမကြက္လိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ သူေတြကို ေရာင္းေပးဖို႔ပါ ၊ ဒီအတြက္ ၂မ်ိဳး ရွိပါတယ္ ။ေျမဖိုးရယ္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖိုးရယ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အေျခခံအေဆာက္အအံု ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၊ မီး၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းေတြ စနစ္တက် ရွိေစနိုင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေၾကးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ ေျမဖိုးေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကိုေပါင္းၿပီး ေျမတန္ဖိုးကိုသင့္ၿပီး ေရာင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေျမနဲ႔ ေနထိုင္လိုသူေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာဆိုထားသည္။

ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ ေနရာတြင္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား ၊ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္သူမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမမ်ားကို လက္ဝယ္ကိုင္ထားကာ ေျမေစ်းကစားမႈ မ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ ခ်က္ခ်င္းဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ စက္မႈလက္မႈ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

Leave a Reply