စက္တင္ဘာလအတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၁၅ မႈျဖစ္ပြားခဲ့

0
63

ေအာက္တိုဘာ ၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၁၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈတားဆီးနိွမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ၂၅ မႈတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၄ မႈ ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃ မႈ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃ မႈ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃ မႈႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးမႈ ၁၅ မႈတြင္ ေယာက်ာၤး ၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၇ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ က်ား/မ ၇ ဦးတို႔ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအမႈ မွ တရားခံ ၅၄ ဦး ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမႈ တြင္ ျပည္တြင္း၌ ျပည့္တန္စာ အမႈ ၁ မႈ၊ အဓမၼေစခိုင္းမႈ ၁ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တရုတ္နိုင္ငံသို႔ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ေစမႈ ၁ မႈႏွင့္ အဓမၼ လက္ထက္မႈ ၁၂ မႈတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းမွာေတာ့ လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၂၇ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တရုတ္နိုင္ငံတြင္ အဓမၼ လက္ထက္မႈ ၂၁ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အမႈ ၈ မႈ ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၂၀၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၁၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈတားဆီးနိွမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ၂၅ မႈတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၄ မႈ ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃ မႈ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃ မႈ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃ မႈႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးမႈ ၁၅ မႈတြင္ ေယာက်ာၤး ၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၇ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ က်ား/မ ၇ ဦးတို႔ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအမႈ မွ တရားခံ ၅၄ ဦး ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမႈ တြင္ ျပည္တြင္း၌ ျပည့္တန္စာ အမႈ ၁ မႈ၊ အဓမၼေစခိုင္းမႈ ၁ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တရုတ္နိုင္ငံသို႔ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ေစမႈ ၁ မႈႏွင့္ အဓမၼ လက္ထက္မႈ ၁၂ မႈတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းမွာေတာ့ လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၂၇ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တရုတ္နိုင္ငံတြင္ အဓမၼ လက္ထက္မႈ ၂၁ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အမႈ ၈ မႈ ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၂၀၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply