ဗိုလ္ဗထူးအိမ္ရာစီမံကိန္းရိွ တိုက္ခန္းအခ်ိဳ႕ နိုဝင္ဘာလကုန္တြင္ အပ္ႏွံမည္

0
84

ေအာက္တိုဘာ ၁၈
ေဝေဝၿဖိဳး

ဗိုလ္ဗထူးတန္ဖိုးမၽွတ အိမ္ရာစီမံကိန္းရွိ U-600 တိုက္ခန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ အကုန္တြင္ အပ္ႏွံနိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ထို႔အတူ ယင္းစီမံကိန္းရွိ U-900 တိုက္ခန္းမ်ား ကိုလည္း ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ အပ္ႏွံနိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေျမျပင္တြင္ တတိယထပ္ (3rd Floor) ထိ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ U-600 တိုက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ ရရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ပဥၥမအရစ္အထိ က်သင့္ေငြ ေပးသြင္းရန္ႏွင့္ U-900 တိုက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ ရရွိသူ မ်ားကို ဒုတိယအရစ္အထိ က်သင့္ေငြမ်ား အျမန္လာေရာက္ေပးသြင္းရန္ YCDC က ႏွိုးေဆာ္အေၾကာင္းၾကားထားသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္တြင္ ၄ ခန္းတြဲ၊
၈ ထပ္တိုက္ ၂၇လုံး ၊ အခန္း ၈၆၄ ခန္း ပါဝင္ၿပီး
ဒုတိယအဆင့္ စီမံကိန္းတြင္ U-900 နွင့္ U-600 ဟူ၍ အခန္းအမ်ိဳးအစား (၂)မ်ိဳး ပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္ အခန္းအေရအတြက္အေနျဖင့္ U-900 အခန္း အမ်ိဳးအစားတြင္ Type-A (၉၂၇) စတုရန္းေပ ၅၇၀ ခန္းရွိၿပီး တန္ဖိုးမွာ တစ္ခန္းလၽွင္ က်ပ္ ၃၇၇ သိန္းႏွင့္ Type-A (၈၇၇) စတုရန္းေပ ၃၈ ခန္းရွိကာ တစ္ခန္းလၽွင္ က်ပ္ ၃၅၉ သိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

U-600 အမ်ိဳးအစားတြင္ Type-A (၆၁၄) စတုရန္းေပ ၂၄၀ ခန္းရွိၿပီး တစ္ခန္းလ်ွင္ က်ပ္ ၂၈၅ သိန္းႏွင့္ Type-B (၅၆၅) စတုရန္းေပ ၁၆ ခန္းရွိကာ တစ္ခန္းလၽွင္ က်ပ္၂၆၇ သိန္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတိုက္ခန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿပီးစီးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုက္ခန္းမ်ား မဲေဖာက္ ေရာင္းခ်စဥ္က တိုက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ ရရွိသူ (၅၀) ရာခိုင္ႏွုန္းကသာ ပထမအရစ္ ေပးသြင္းနိုင္ခဲ့ၿပီးက်န္ (၅၀) ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ ေပးသြင္းနိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ဝယ္ယူခြင့္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အျခားဝယ္ယူမည့္ သူမ်ားအား နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူနိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာ ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွး ၾကန႔္ၾကာမႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဂုံၿမိဳ့သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ့နယ္၊ (၄၈) ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္းေဘးရွိ ယင္းအိမ္ရာစီမံကိန္းကို YCDC ၏ ႀကီးၾကပ္မႈနွင့္ Myanmar V-Pile Co.,Ltd က ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၈
ေဝေဝၿဖိဳး

ဗိုလ္ဗထူးတန္ဖိုးမၽွတ အိမ္ရာစီမံကိန္းရွိ U-600 တိုက္ခန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ အကုန္တြင္ အပ္ႏွံနိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ထို႔အတူ ယင္းစီမံကိန္းရွိ U-900 တိုက္ခန္းမ်ား ကိုလည္း ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ အပ္ႏွံနိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေျမျပင္တြင္ တတိယထပ္ (3rd Floor) ထိ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ U-600 တိုက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ ရရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ပဥၥမအရစ္အထိ က်သင့္ေငြ ေပးသြင္းရန္ႏွင့္ U-900 တိုက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ ရရွိသူ မ်ားကို ဒုတိယအရစ္အထိ က်သင့္ေငြမ်ား အျမန္လာေရာက္ေပးသြင္းရန္ YCDC က ႏွိုးေဆာ္အေၾကာင္းၾကားထားသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္တြင္ ၄ ခန္းတြဲ၊
၈ ထပ္တိုက္ ၂၇လုံး ၊ အခန္း ၈၆၄ ခန္း ပါဝင္ၿပီး
ဒုတိယအဆင့္ စီမံကိန္းတြင္ U-900 နွင့္ U-600 ဟူ၍ အခန္းအမ်ိဳးအစား (၂)မ်ိဳး ပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္ အခန္းအေရအတြက္အေနျဖင့္ U-900 အခန္း အမ်ိဳးအစားတြင္ Type-A (၉၂၇) စတုရန္းေပ ၅၇၀ ခန္းရွိၿပီး တန္ဖိုးမွာ တစ္ခန္းလၽွင္ က်ပ္ ၃၇၇ သိန္းႏွင့္ Type-A (၈၇၇) စတုရန္းေပ ၃၈ ခန္းရွိကာ တစ္ခန္းလၽွင္ က်ပ္ ၃၅၉ သိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

U-600 အမ်ိဳးအစားတြင္ Type-A (၆၁၄) စတုရန္းေပ ၂၄၀ ခန္းရွိၿပီး တစ္ခန္းလ်ွင္ က်ပ္ ၂၈၅ သိန္းႏွင့္ Type-B (၅၆၅) စတုရန္းေပ ၁၆ ခန္းရွိကာ တစ္ခန္းလၽွင္ က်ပ္၂၆၇ သိန္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတိုက္ခန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿပီးစီးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုက္ခန္းမ်ား မဲေဖာက္ ေရာင္းခ်စဥ္က တိုက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ ရရွိသူ (၅၀) ရာခိုင္ႏွုန္းကသာ ပထမအရစ္ ေပးသြင္းနိုင္ခဲ့ၿပီးက်န္ (၅၀) ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ ေပးသြင္းနိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ဝယ္ယူခြင့္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အျခားဝယ္ယူမည့္ သူမ်ားအား နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူနိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာ ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွး ၾကန႔္ၾကာမႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဂုံၿမိဳ့သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ့နယ္၊ (၄၈) ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္းေဘးရွိ ယင္းအိမ္ရာစီမံကိန္းကို YCDC ၏ ႀကီးၾကပ္မႈနွင့္ Myanmar V-Pile Co.,Ltd က ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply