ျပည္ပသို႔ စပါးတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေသခ်ာစြာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေရာင္းဝယ္ရန္ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အသိေပး

0
70

ေအာင္တိုဘာ ၂၄
ေဝေဝၿဖိဳး

ျပည္ပ သို႔ စပါးတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဝယ္သူနွင့္ ေသခ်ာစြာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေရာင္းဝယ္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က အသိေပး ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုလ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမွုေဆာင္ ေကာ္မတီတို႔၏ ပူးတြဲအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအနက္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို ယခုလ ၂၃ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ အသိေပး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံမ်ားသို႔ စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်လိုသူ မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ အျခားနိုင္ငံမ်ားထံသို႔ စပါးေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝယ္သူႏွင့္ ေသခ်ာစြာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေရာင္းဝယ္ရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ လိုင္စင္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံ တင္ျပညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသိေပးထုတ္ျပန္ ထားသည္။

လာမည့္ နိုဝင္ဘာလ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ား အတြင္း ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္ေဈးကြက္ ရွာေဖြေရးအတြက္ တ႐ုတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ အာဖရိကနိုင္ငံမ်ားသို႔ အဖြဲ႕မ်ားခြဲ၍ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည့္ အေျခခံရည္ ညႊန္းစပါးေဈးႏွုန္း ကိစၥရပ္၊ အသင္းခ်ဳပ္၏ ေဒသေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥရပ္၊ ျပည္ပေဈးကြက္ ျမႇင့္တင္ေရး ခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ေရးကိစၥ၊ စပါး ျပည္ပတင္ပို႔ျခင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ (MRF) ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (MAPCO)ႏွင့္ (CITIC) တို့အၾကား Cooperation Agreement ေရးထိုးေရးအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံရည္ညႊန္း စပါးေဈးႏွုန္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္းသည္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္ တင္ေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ က ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအဝင္ နိုင္ငံအတြင္းရွိ စပါးဝယ္ယူသူ အားလုံးသည္ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အေျခခံ ရည္ညြန္းစပါးေစ်းနႈန္း/စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး ဝယ္ယူျခင္း ျပဳလုပ္ေပးေရးရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ ေဒသေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ လာမည့္ နို၀င္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ ေရးကို ဦးစားေပး စီစဥ္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္တိုဘာ ၂၄
ေဝေဝၿဖိဳး

ျပည္ပ သို႔ စပါးတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဝယ္သူနွင့္ ေသခ်ာစြာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေရာင္းဝယ္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က အသိေပး ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုလ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမွုေဆာင္ ေကာ္မတီတို႔၏ ပူးတြဲအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအနက္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို ယခုလ ၂၃ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ အသိေပး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံမ်ားသို႔ စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်လိုသူ မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ အျခားနိုင္ငံမ်ားထံသို႔ စပါးေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝယ္သူႏွင့္ ေသခ်ာစြာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေရာင္းဝယ္ရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ လိုင္စင္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံ တင္ျပညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသိေပးထုတ္ျပန္ ထားသည္။

လာမည့္ နိုဝင္ဘာလ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ား အတြင္း ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္ေဈးကြက္ ရွာေဖြေရးအတြက္ တ႐ုတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ အာဖရိကနိုင္ငံမ်ားသို႔ အဖြဲ႕မ်ားခြဲ၍ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည့္ အေျခခံရည္ ညႊန္းစပါးေဈးႏွုန္း ကိစၥရပ္၊ အသင္းခ်ဳပ္၏ ေဒသေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥရပ္၊ ျပည္ပေဈးကြက္ ျမႇင့္တင္ေရး ခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ေရးကိစၥ၊ စပါး ျပည္ပတင္ပို႔ျခင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ (MRF) ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (MAPCO)ႏွင့္ (CITIC) တို့အၾကား Cooperation Agreement ေရးထိုးေရးအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံရည္ညႊန္း စပါးေဈးႏွုန္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္းသည္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္ တင္ေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ က ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအဝင္ နိုင္ငံအတြင္းရွိ စပါးဝယ္ယူသူ အားလုံးသည္ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အေျခခံ ရည္ညြန္းစပါးေစ်းနႈန္း/စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး ဝယ္ယူျခင္း ျပဳလုပ္ေပးေရးရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ ေဒသေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ လာမည့္ နို၀င္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ ေရးကို ဦးစားေပး စီစဥ္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply