မပုပ္မသုိးေအာင္ ေဆးစိမ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး အေလာင္းသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္၏ဘိုးေဘးျဖစ္ေန

0
184

ေဘဇယ္ ဇန္နဝါရီ ၂၆

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ေဘဇယ္ၿမိဳ႕ရွိ မပုပ္မသုိးေအာင္ ေဆးစိမ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္အေလာင္းသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဘာရစ္ ဂၽြန္ဆင္ ၏ ဘိုးေဘးတစ္ဦး၏႐ုပ္အေလာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆြစ္ဇာလန္ရွိ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဘဇယ္ၿမိဳ႕ရွိ ဘာျဖဴဇာဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရင္း ယင္းအမ်ိဳးသမီး၏႐ုပ္အေလာင္းကုိ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး၏႐ုပ္အေလာင္းကုိ ဘုရားေက်ာင္းရွိ ဝတ္ျပဳရာေနရာေအာက္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္အေလာင္းတြင္ အဝတ္အစားအေကာင္းစားမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ေပးထား သည္။ ေဘဇယ္ၿမိဳ႕ရွိ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသူတစ္ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားခဲ့သည္။

ေခါင္းတလားတစ္ဝိုက္တြင္ သခ်ႋဳင္းစာကိုမေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ္လည္း သစ္သားေခါင္းတလားကို စစ္ေဆးမႈအရ ၁၆ ရာစုကျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ႐ုပ္အေလာင္းတြင္ ျပဒါးမ်ားကုိေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ၁၅ ရာစုမွ ၁၉ ရာစုအထိ လိင္ဆက္ဆံရာမွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါကုသရာတြင္ ျပဒါးကိုအသံုးျပဳခဲ့သည္။ အဆိပ္ျပင္းထန္ေသာ ျပဒါးသည္ ဆစ္ဖလစ္ကုိကုသရာတြင္ မထိေရာက္႐ံု သာမက လူနာကိုပင္ ေသဆံုးႏုိင္ေျခရွိေနသည္။

၁၆ ႏွင့္ ၁၇ ရာစုတုိ႔တြင္ ေဘဇယ္ၿမိဳ႕သည္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ကုန္သြယ္ေရးၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႐ိုင္းျမစ္ကမ္းတြင္တည္ရွိေသာ ေဘဇယ္ သည္ ဥေရာပတစ္ဝန္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေဒသခံသမိုင္းပညာရွင္မ်ားက မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ယခုေတြ႕ရွိေသာ ႐ုပ္အေလာင္းသည္ ေဘဇယ္ၿမိဳ႕ရွိ ၾကြယ္ဝေသာ ဘစ္ေရွာ့ဖ္မိသားစုမွျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

႐ုပ္အေလာင္း၏ေျခမမွ မ်ိဳးဗီဇနမူနာကိုယူကာ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္သည့္ဘစ္ေရွာ့စ္ဖ္မိသားစုဝင္မ်ား၏မ်ိဳးဗီဇႏွင့္တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးၾကည့္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သမုိင္းပညာရွင္မ်ားသည္ ႐ုပ္အေလာင္းသည္ ေဘဇယ္၌ ၁၇၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး ၁၇၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ အန္နာကက္ သရီနာဘစ္ေရွာ့ဖ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။

ကက္သရီနာဘစ္ေရွာ့ဖ္တြင္ သားသမီးခုနစ္ဦးထြန္းကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးသာ အသက္ရွင္ခဲ့ကာ သမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အန္နာသည္ ခရစ္ယာန္ ဟူးဘာ့ဘာရြန္ပေဖဖယ္ ဖြန္ခေရးေဂစတုိင္းႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ဖြန္ပေဖဖယ္စ္ မ်ိဳးဆက္ငါးဆက္အၾကာတြင္ ေမရီ လူဝီစ္ဖြန္ပေဖဖယ္ သည္ စတန္ေလဖရန္ဝီလ်ံဆိုသူႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏သမီး ယြန္ေနးသည္ အုိစ္မာဝီလ္ဖရက္ဂၽြန္ဆင္ ကာမယ္ဆုိသူႏွင့္ လက္ထပ္ ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏သား စတန္ေလဂၽြန္ဆင္သည္ ယခုႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္၏ဖခင္ျဖစ္သည္။

ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္သည္ ဖြန္ပေဖဖယ္၏မ်ိဳးဆက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသို႔ ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။ ယခုေတြ႕ရွိမႈအတြက္ ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း ဘီဘီစီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက မ်ိဳးဆက္ကိုေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း စတန္ေလဂၽြန္ဆင္ကလည္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

ေဘဇယ္ ဇန္နဝါရီ ၂၆

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ေဘဇယ္ၿမိဳ႕ရွိ မပုပ္မသုိးေအာင္ ေဆးစိမ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္အေလာင္းသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဘာရစ္ ဂၽြန္ဆင္ ၏ ဘိုးေဘးတစ္ဦး၏႐ုပ္အေလာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆြစ္ဇာလန္ရွိ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဘဇယ္ၿမိဳ႕ရွိ ဘာျဖဴဇာဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရင္း ယင္းအမ်ိဳးသမီး၏႐ုပ္အေလာင္းကုိ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး၏႐ုပ္အေလာင္းကုိ ဘုရားေက်ာင္းရွိ ဝတ္ျပဳရာေနရာေအာက္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္အေလာင္းတြင္ အဝတ္အစားအေကာင္းစားမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ေပးထား သည္။ ေဘဇယ္ၿမိဳ႕ရွိ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသူတစ္ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားခဲ့သည္။

ေခါင္းတလားတစ္ဝိုက္တြင္ သခ်ႋဳင္းစာကိုမေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ္လည္း သစ္သားေခါင္းတလားကို စစ္ေဆးမႈအရ ၁၆ ရာစုကျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ႐ုပ္အေလာင္းတြင္ ျပဒါးမ်ားကုိေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ၁၅ ရာစုမွ ၁၉ ရာစုအထိ လိင္ဆက္ဆံရာမွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါကုသရာတြင္ ျပဒါးကိုအသံုးျပဳခဲ့သည္။ အဆိပ္ျပင္းထန္ေသာ ျပဒါးသည္ ဆစ္ဖလစ္ကုိကုသရာတြင္ မထိေရာက္႐ံု သာမက လူနာကိုပင္ ေသဆံုးႏုိင္ေျခရွိေနသည္။

၁၆ ႏွင့္ ၁၇ ရာစုတုိ႔တြင္ ေဘဇယ္ၿမိဳ႕သည္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ကုန္သြယ္ေရးၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႐ိုင္းျမစ္ကမ္းတြင္တည္ရွိေသာ ေဘဇယ္ သည္ ဥေရာပတစ္ဝန္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေဒသခံသမိုင္းပညာရွင္မ်ားက မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ယခုေတြ႕ရွိေသာ ႐ုပ္အေလာင္းသည္ ေဘဇယ္ၿမိဳ႕ရွိ ၾကြယ္ဝေသာ ဘစ္ေရွာ့ဖ္မိသားစုမွျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

႐ုပ္အေလာင္း၏ေျခမမွ မ်ိဳးဗီဇနမူနာကိုယူကာ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္သည့္ဘစ္ေရွာ့စ္ဖ္မိသားစုဝင္မ်ား၏မ်ိဳးဗီဇႏွင့္တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးၾကည့္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သမုိင္းပညာရွင္မ်ားသည္ ႐ုပ္အေလာင္းသည္ ေဘဇယ္၌ ၁၇၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး ၁၇၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ အန္နာကက္ သရီနာဘစ္ေရွာ့ဖ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။

ကက္သရီနာဘစ္ေရွာ့ဖ္တြင္ သားသမီးခုနစ္ဦးထြန္းကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးသာ အသက္ရွင္ခဲ့ကာ သမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အန္နာသည္ ခရစ္ယာန္ ဟူးဘာ့ဘာရြန္ပေဖဖယ္ ဖြန္ခေရးေဂစတုိင္းႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ဖြန္ပေဖဖယ္စ္ မ်ိဳးဆက္ငါးဆက္အၾကာတြင္ ေမရီ လူဝီစ္ဖြန္ပေဖဖယ္ သည္ စတန္ေလဖရန္ဝီလ်ံဆိုသူႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏သမီး ယြန္ေနးသည္ အုိစ္မာဝီလ္ဖရက္ဂၽြန္ဆင္ ကာမယ္ဆုိသူႏွင့္ လက္ထပ္ ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏သား စတန္ေလဂၽြန္ဆင္သည္ ယခုႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္၏ဖခင္ျဖစ္သည္။

ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္သည္ ဖြန္ပေဖဖယ္၏မ်ိဳးဆက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသို႔ ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။ ယခုေတြ႕ရွိမႈအတြက္ ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း ဘီဘီစီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက မ်ိဳးဆက္ကိုေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း စတန္ေလဂၽြန္ဆင္ကလည္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply