လူႏွစ္သန္းနီးပါးအား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ထုတ္ျပန္

0
177


ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၂၆

အေမရိကန္ႏွင့္ မကၠစီကိုနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ တံတိုင္းေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္အား ကြန္ဂရက္စ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လာေရးအတြက္ အေလွ်ာ့ေပးသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ လူ ႏွစ္သန္းနီးပါး အား အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳမည့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုျပဳထားသည္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ေဆာက္လုပ္ မည့္ တံတုိင္းအတြက္ ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလီယံေထာက္ပံ့ေပးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္လည္းပါဝင္သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္မူဝါဒေရးရာအႀကီးအကဲ စတီဖင္မီလာႏွင့္ ရီပတ္ဘလီကန္အမတ္မ်ား ပူးတဲြျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအစီအစဥ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအစီအစဥ္အရ လူ ၁ ဒသမ ၈ သန္းအား ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ပါရွိသည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမိဘမ်ားႏွင့္ အတူ ကေလးငယ္ဘဝတြင္ လုိက္ပါလာၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္သို႔မဟုတ္ ပညာသင္ယူေနသည့္ လူငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အိပ္မက္ရွင္လူငယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးေရး အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္သည္။

ဘားရက္အိုဘားမားအစိုးရလက္ထက္တြင္ ယင္းအိပ္မက္ရွင္ လူငယ္မ်ား အား ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးမႈေရႊ႕ဆုိင္းထားရန္အစီအစဥ္ ( ဒီေအစီေအ) ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းလူငယ္ ၇၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေနသည္။ အျခားႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူဦးေရသည္ ၁ ဒသမ ၁ သန္းရွိေနသည္။

ထုိ႔ျပင္ အိမ္ျဖဴေတာ္က အဆုိျပဳထားေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ အေမ ရိကန္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အျခားႏိုင္ငံရွိ ဇနီးႏွင့္ သားသမီးမ်ားကိုသာ ဗီဇာထုတ္ေပးၿပီး က်န္မိသားစုဝင္မ်ားကို ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းမျပဳရန္ အခ်က္လည္းပါဝင္ေနသည္။

အိပ္မက္ရွင္လူငယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံတြင္းဆက္လက္ေနထုိိင္ခြင့္ေပးရန္ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ားက ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းလူငယ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတြင္းဆက္လက္ေနထုိင္ခြင့္ေပးမည္ဆိုပါက နယ္စပ္တံတုိင္းကိစၥအဆိုကိုလည္း ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ားက ေထာက္ခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၂၆

အေမရိကန္ႏွင့္ မကၠစီကိုနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ တံတိုင္းေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္အား ကြန္ဂရက္စ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လာေရးအတြက္ အေလွ်ာ့ေပးသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ လူ ႏွစ္သန္းနီးပါး အား အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳမည့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုျပဳထားသည္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ေဆာက္လုပ္ မည့္ တံတုိင္းအတြက္ ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလီယံေထာက္ပံ့ေပးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္လည္းပါဝင္သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္မူဝါဒေရးရာအႀကီးအကဲ စတီဖင္မီလာႏွင့္ ရီပတ္ဘလီကန္အမတ္မ်ား ပူးတဲြျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအစီအစဥ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအစီအစဥ္အရ လူ ၁ ဒသမ ၈ သန္းအား ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ပါရွိသည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမိဘမ်ားႏွင့္ အတူ ကေလးငယ္ဘဝတြင္ လုိက္ပါလာၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္သို႔မဟုတ္ ပညာသင္ယူေနသည့္ လူငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အိပ္မက္ရွင္လူငယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးေရး အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္သည္။

ဘားရက္အိုဘားမားအစိုးရလက္ထက္တြင္ ယင္းအိပ္မက္ရွင္ လူငယ္မ်ား အား ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးမႈေရႊ႕ဆုိင္းထားရန္အစီအစဥ္ ( ဒီေအစီေအ) ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းလူငယ္ ၇၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေနသည္။ အျခားႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူဦးေရသည္ ၁ ဒသမ ၁ သန္းရွိေနသည္။

ထုိ႔ျပင္ အိမ္ျဖဴေတာ္က အဆုိျပဳထားေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ အေမ ရိကန္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အျခားႏိုင္ငံရွိ ဇနီးႏွင့္ သားသမီးမ်ားကိုသာ ဗီဇာထုတ္ေပးၿပီး က်န္မိသားစုဝင္မ်ားကို ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းမျပဳရန္ အခ်က္လည္းပါဝင္ေနသည္။

အိပ္မက္ရွင္လူငယ္မ်ားအား ႏုိင္ငံတြင္းဆက္လက္ေနထုိိင္ခြင့္ေပးရန္ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ားက ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းလူငယ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတြင္းဆက္လက္ေနထုိင္ခြင့္ေပးမည္ဆိုပါက နယ္စပ္တံတုိင္းကိစၥအဆိုကိုလည္း ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္မ်ားက ေထာက္ခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply