တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပားမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ တတိယအပတ္တြင္း ထုတ္ယူႏုိင္

0
46

၂၀၂၀ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပား ( Identity Card ) မ်ားကုိ လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ မွစၿပီး ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပားကို တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရမည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတက္ေရာက္သည့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား/ ကိုယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ားထံတြင္ ထုတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

အျပင္ေျဖေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းကတ္ျပားကို မိမိတုိ႔ေျဖဆုိရမည့္ စာစစ္ဌာန ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားထံတြင္ ထုတ္္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပားထုတ္ယူရာတြင္ ခက္ခဲမႈေတြရွိခ့ဲပါက သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ား ၊ စာစစ္ဌာနႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီဌာနတြင္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေ၀ယံ

Leave a Reply