သပိတ္စခန္းဖြင့္ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ား စားေသာက္ရန္ အခက္အခဲေၾကာင့္ အလွဴခံထြက္

0
166


ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္ ၂ တြင္ရွိသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသားပိုင္ဆိုင္ေသာ KGG အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးတြက္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ကာ ဆႏၵျပေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၁၀ ရက္ၾကာၿပီးေနာက္ စားေသာက္ေရးအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ယေန႔တြင္ အလွဴခံထြက္ခဲ့ၾကသည္။

KGG အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမွ အလုပ္သမား ၅၀၀ခန္႔သည္္ အလုပ္ရွင္ ဘက္မွ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုဆိုကာ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္မွ စတင္၍ အလုပ္မဆင္းဘဲ စက္ရံုေရွ႕တြင္သပိတ္စခန္းဖြင့္ ကာဆႏၵျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ ရက္ရွည္လာေတာ့ စားေသာက္ေရးအတြက္ အခက္အခဲရွိလာလို႔ အလွဴခံထြက္တာပါ “ ဟု သပိ္တ္စခန္းတြင္ ကူညီေပးေနသည့္ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားသည္။
အလွဴခံသည့္ေနရာသည္ မဂၤလာေဈး အနီးတြင္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သပိတ္စခန္းတြင္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ သပိတ္စခန္္းကို မလာဘဲ အလုပ္ခြင္မဝင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ၄င္းတို႔ေျပာျပခ်က္အသိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ရွိၿပီး အလုပ္သမား မ်ားကို ရိုင္းစိုင္းစြာေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ အလုပ္ထုတ္ျခင္းမ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရးေၾကး ေကာက္္ယူေသာ္လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိျခင္းမ်ား၊ ရာထူးခ်ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္ဟု ၄င္းတို႔ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မရမခ်င္း သပတ္စခန္းကို ပိတ္သိမ္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာဆိုထားေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ဖက္မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လိုက္ေလ်ာမႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသးေခ်။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – လက္ဆင္း

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္ ၂ တြင္ရွိသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသားပိုင္ဆိုင္ေသာ KGG အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးတြက္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ကာ ဆႏၵျပေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၁၀ ရက္ၾကာၿပီးေနာက္ စားေသာက္ေရးအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ယေန႔တြင္ အလွဴခံထြက္ခဲ့ၾကသည္။

KGG အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမွ အလုပ္သမား ၅၀၀ခန္႔သည္္ အလုပ္ရွင္ ဘက္မွ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုဆိုကာ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္မွ စတင္၍ အလုပ္မဆင္းဘဲ စက္ရံုေရွ႕တြင္သပိတ္စခန္းဖြင့္ ကာဆႏၵျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ ရက္ရွည္လာေတာ့ စားေသာက္ေရးအတြက္ အခက္အခဲရွိလာလို႔ အလွဴခံထြက္တာပါ “ ဟု သပိ္တ္စခန္းတြင္ ကူညီေပးေနသည့္ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားသည္။
အလွဴခံသည့္ေနရာသည္ မဂၤလာေဈး အနီးတြင္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သပိတ္စခန္းတြင္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ သပိတ္စခန္္းကို မလာဘဲ အလုပ္ခြင္မဝင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ၄င္းတို႔ေျပာျပခ်က္အသိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ရွိၿပီး အလုပ္သမား မ်ားကို ရိုင္းစိုင္းစြာေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ အလုပ္ထုတ္ျခင္းမ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရးေၾကး ေကာက္္ယူေသာ္လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိျခင္းမ်ား၊ ရာထူးခ်ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္ဟု ၄င္းတို႔ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မရမခ်င္း သပတ္စခန္းကို ပိတ္သိမ္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာဆိုထားေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ဖက္မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လိုက္ေလ်ာမႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသးေခ်။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – လက္ဆင္း

Leave a Reply