တပ္မေတာ္ကို အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္ထားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ပင္ အစိုးရက လံုျခံဳေရးကိစၥကို လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္၍မရဟုဆို

0
94

အမ်ားထင္ျမင္ယူဆေနသည့္ တပ္မေတာ္ကို အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္သို႕ အလံုးစံုထည့္သြင္းထားေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံပင္လ်င္ အရပ္သားတစ္ေယာက္ ႏိုင္ငံ၏ အၾကီးအကဲျဖစ္လာလ်င္ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားကို လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္၍မရေၾကာင္း MIPS၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ရက္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ ၅ႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ားစာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ Myanmar Institute for Peace and Security ၏အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အရပ္သားဦးေဆာင္တယ္ဆုိတဲ့သေဘာက ဒီအရပ္သားႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္က သူ႕ရဲ႕ ႏုိ္င္ငံေရး သေဘာဆႏၵတစ္ခုတည္းနဲ႕ လံုျခံဳေရးကိစၥေတြကို စီမံခန္႕ခြဲတာမဟုတ္ပါဘူး၊တပ္မေတာ္နဲ႕ပတ္သက္လာရင္ သူတို႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္မွာတာဝန္ရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းအၾကံညာဏ္ေတြအမ်ားၾကီးယူရပါတယ္။အရပ္သားကြပ္ကဲမႈကေန တပ္မေတာ္ကေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ အရပ္သားေတြေျပာသမွ်ဟာတပ္မေတာ္က အကုန္လုပ္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာထက္ အရပ္ဖက္စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို အေျခခံထားတဲ့ တည္ေဆာက္မႈျဖစ္ပါတယ္။အေမရိကန္ႏို္င္ငံမ်ဳိးမွာေတာင္ ဒီလိုတည္ေဆာက္မႈျဖစ္ပါတယ္”ဟုဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါစာအုပ္သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ကို က်င့္သံုးသည့္ အေမရိကန္၊အိႏၵိယ၊ဆြစ္ဇာလန္၊ေတာင္အာဖရိိကႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံတို႕၏လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာထားျပီးျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္သို႕သြားမည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ခ်ိန္ထိုးေလ့လာႏိုင္ရန္ ျပဳစုထားသည့္ စာတမ္းတစ္ေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါစာအုပ္တြင္ေလ့လာခဲ့သည့္ႏိုင္္ငံမ်ား၌ အရပ္သားဦးေဆာင္သည့္ ေအာက္၌တြင္တပ္မေတာ္ကိုထားရွိျခင္းအတြက္ လံုးျခံဳေရးကိစၥမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို ေကာင္းမြန္စြာထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

“NCAအပိုဒ္(၁) (က)မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို ဦးတည္ရမယ္လို႕ ေရးထားတယ္၊။ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႕ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္မယ္ဆို႕ရင္ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ဘယ္လိုလုပ္ထားလဲဆိုတာကို ေလ့လာထားျပီးေတာ့ အဲဒီႏိုင္ငံေတြနဲ႕ နီးစပ္နဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႕ ျမန္မာျပည္္အတြက္ဘယ္လိုအသံုးတည့္ေအာင္သံုးရမလဲဆိုတာမ်ဳိးစဥ္းစားျပီးေရးခဲ့တာပါ”ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

Leave a Reply