ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္က ေျဖရွင္းေပးရမည့္ အမႈ ၁၀ မႈခန္႔ က်န္ရွိဟုဆို

0
63

စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမႈနွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တိုင္ၾကားထားသည့္ အမႈေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္မွ ေျဖရွင္းေပးရမည့္ အမႈေပါင္း ၁၆ မႈရွိသည့္အနက္ အမႈ ၁၀ မႈခန္႔သာ ေျဖရွင္းေပးရန္ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ထံသို႔ တိုင္ၾကားစာ ၊အႀကံျပဳစာ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမႈသည္ ၁၆ မႈသာ ရွိေသာေၾကာင့္ က်န္ရွိေသာ အမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

“တိုင္ၾကားစာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးတက္တယ္၊အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕အမႈေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔မဆိုင္တဲ့ တင္ျပမႈေတြရွိတယ္ ၊တစ္ခ်ိဳ႕က တိုင္တာထက္ တင္ျပတဲ့သေဘာ အႀကံဥာဏ္ေပးတဲ့စာေတြလဲ လာတယ္၊ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္နဲ႔မဆိုင္ဘဲ စားသံုးသူနဲ႔ဆိုင္တာေတြ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ဆိုင္တာေတြရွိတယ္၊ ဥပေဒေရးရာျပႆနာေတြ ရွိတယ္၊အဲ့ေတာ့ လႊဲေပးလိုက္ရတာေတြရွိတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Action ယူရတဲ့အမႈကေတာ့ အခုကို ၁၆ မႈပဲ ရွိတယ္ ၊ အခုေျဖရွင္းေပးရမယ့္ အမႈက ၁၀ မႈေလာက္ က်န္ေနေသးတယ္”ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းေမာင္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုေျဖရွင္းေပးရမည့္ အမႈ ၁၀ မႈခန္႔သည္ စာေပအႏုပညာမ်ား ၊ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ျခင္း ၊တင္သြင္းျခင္းမ်ားနွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ပါဝင္ကာ ေျဖရွင္းေပးရမည့္ အမႈ ၁၆ မႈ အနက္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕သည့္ အဆင့္ထိရွိေသာ အမႈက ႏွစ္မႈ ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ အမႈငါးမႈမွာ ေျဖရွင္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တခ်ိဳ႕က တိုင္ၿပီးမွ ျပန္ရုတ္သိမ္းတာေတြရွိတယ္ ။တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက်ေတာ့ နာမည္တပ္ၿပီး ေျပာလို႔မေကာင္းဘူး လ်ွိုဳ႕ဝွက္ထားရတယ္။တိုင္ၾကားစာေတြ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ထပ္ျခင္း သိပ္မရွိဘူး ။ အဓိကဘာလဲဆို စီးပြားေရးမွာ သူ႔ကိုပဲေပးတယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မေပးဘူးဆိုတာမ်ိဳးေတြ ၊သူကေနာက္ခံေကာင္းလို႔ သူ႔ကိုပဲေပးတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္က်ေတာ့မေပးဘူး ဆိုတာမ်ိဳးေတြပါတယ္”ဟု ဦးသန္းေမာင္ကဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခံရသည့္ စီးပြားေရးက႑မ်ား မတူညီ ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားမႈက အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၀၆/ ၂၀၁၈ ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေစ်းႏႈန္း ညႇိႏိႈင္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေလလံ/တင္ဒါ ညႇိႏိႈင္းရယူျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ခြဲေဝရယူျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည့္ မတရား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ေစ်းႏႈန္းကဲ့သို႔ အေရးႀကီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လ်ွိုဳ႕ဝွက္ဖလွယ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္လႊမ္းမိုးမႈကို အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္စည္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္(သို႔မဟုတ္) ေထာက္ပံေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ မတရားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါက အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မ႐ွိဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေငြဒဏ္ အနိမ့္ဆံုးက်ပ္တစ္သိန္းမွ အျမင့္ဆံုး သိန္း (၁၅၀) အထိျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး သုံးလမွ အမ်ားဆံုး သုံးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply