ယခုဘ႑ာႏွစ္ ေလးလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈပမာဏ ျပည္တြင္းထက္ပို

0
80

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ ၄ လ အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အရည္အတြက္ႏွင့္ပမာဏ ပိုမ်ားေၾကာင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈တြင္သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ အသားတင္ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ကန္ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၅ ဘီလီယံႏႈန္း၊ သန္း ၅၀၀ ခန႔္ ဝင္ေရာက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ ေလးလအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အရည္အတြက္နဲ႔ပမာဏ ပိုမ်ားတာကို ေတြ႕ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း ရဲ႕
ဒီ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လ်ာထားတဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ရရွိဖို႔အတြက္ အေျခအေနေကာင္းတယ္လို႔ တင္ျပလိုပါတယ္”ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန႔္စင္လြင္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေဝး ေျခာက္ႀကိမ္အတြင္း အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ထက္ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းအား ပိုမိုတင္ျပသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆိုျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရာႏႈန္းျပည့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစ မည့္ ဓာတုေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳ မိန႔္တားျမစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ုံး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းျပည္နယ္ဌာနမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္တင္ျပၾကရန္ ၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွလည္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံၿပီး အမ်ားအက်ိဳးထိခိုက္ေစမည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားရွိပါက ဆိုင္းငံ့ရန္ ၊ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ျပန္လည္တင္ျပရန္ စသည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ က်န္ရွိသည့္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈ အား က႑အလိုက္ ၾကည့္မည္ဆိုပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား က႑က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၀၂ ဘီလီယံျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ အိမ္ရာအေဆာက္အအုံက႑တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၀၁ ဒသမ ၉ သန္း ႏွင့္ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅ ဒသမ ၄ သန္း ႏွင့္ တတိယအမ်ားဆုံး ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply