ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို အခိ်န္ႏွင့္တေျပးညီ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည့္ မိုဘိုင္း အက္ပလီ ေကးရွင္းကို မိတ္ဆက္

0
69

ဒစ္ဂ်စ္တယ္အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံႏွင့္နည္းပညာျပပြဲတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို အခိ်န္ႏွင့္တေျပးညီ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည့္ မိုဘိုင္း အက္ပလီ ေကးရွင္းကို မိတ္ဆက္ခဲ႔သည္။

ညီလာခံႏွင့္နည္းပညာျပပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္က က်င္းပခ့ဲေၾကာင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးန႔ဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္းႀကီးဌာန မွ သိရသည္။

အဆုိပါ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံႏွင့္နည္းပညာျပပြဲတြင္ နည္းပညာကိုအေျခခံသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အေျချပဳ သတင္းအခ်က္အလက္စၾကၤန္ (Web based platform) မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းနည္းပညာသုံး အက္ပလီေကးရွင္း (Mobile Application) မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။

နည္းပညာကို အသုံးျပဳၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ မုျဒာသဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္( Myanmar Unified platform for Disaster Risk Application –MUDRA) ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြား ေပၚေပါက္ မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကို အခိ်န္ႏွင့္တေျပးညီ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည့္ မိုဘိုင္း အက္ပလီ ေကးရွင္း (Disaster Alert Notification- DAN Mobile Application) ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈစာရင္းဇယားမ်ားကို တေနရာထဲတြင္ ရွာေဖြ စုစည္း ထိန္းသိမ္းထားသည့္ စနစ္ (Myanmar Disaster Loss and Damage Database-MDLD)တုိကုိ ထိုျပပြဲတြင္ ျပသခ့ဲသည္။

ေ၀ယံ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply