သန္းေခါင္စာရင္းနည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႔ (ITAB)၏ ႏုိင္ငံတြင္းေဆြး ေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

0
210

ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၇ ။

သန္းေခါင္စာရင္းနည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အႀကံေပး ဘုတ္အဖြဲ႔ (ITAB) ၏ ႏုိင္ငံတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

ITAB အဖြဲ႔သည္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ျပည္သူ႔ အင္အားဦးစီးဌာနႏွင္႔ အတူ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထုတ္ျပန္ၿပီးသည္႔ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကိို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း ၊ က႑အလိုက္သုေတသနစာတမ္းမ်ားျပဳစုျခင္း ၊ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုလြယ္ကူရရွိေရး အတြက္နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ျပန္ေရးအတြက္ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားသုံးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဒသအတြင္း ေနထုိင္ၾကသည္႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္၊ လူမ်ဳိးစုအေရအတြက္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာလအထိ တိက်သည္႔ အေျဖမရရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ေဆြးေႏြးညႈိႏႈိင္းမႈေပၚမူတည္ပါတယ္။တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ိဳးမွာ ပါတဲ့အုပ္စုေတြကို တခ်ိဳ႕ေတြက ေျပာတာက ေပါင္းလိုက္တာေတြရွိတယ္လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ႀကားတယ္။ တိုးလာရင္လည္း တိုးလာမယ္၊ ေလ်ာ့သြားရင္လည္းေလ်ာ့သြားနိုင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္တင္ဖို႔က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေပၚမွာ မူမတည္ပဲ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြေပၚမွာ ပဲမူတည္ေနပါတယ္ ။ဒါကို အတည္ျပဳလို႕ရမွာပါ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔၀န္ႀကီးဌာနတခုတည္းနဲ႕ ဒါကို ဆံုးျဖတ္လို႔မရပါဘူး”ဟု ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာညီညီက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ITAB အဖြဲ႔ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ က စတင္ဖဲ႔ြစည္းထားခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရး အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင္႔ အစီအစဥ္မ်ားအား အစုိးရထံသုိ႔ အႀကံျပဳတင္ျပမႈမ်ား ရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Leave a Reply