၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ ဦးသာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည္

0
84

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ ဦး သာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ရက္တြင္ သိရသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ရက္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးရန္လ်ာထားၿပီး တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ ဦး ၊ NLD ပါတီ မွ ၅၀ ဦးႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉ ဦး ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အခုေတာ့ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားတဲ့အတြက္ေႀကာင့္ ၁၄၉ ေယာက္ပဲက်န္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္သိမ္းတာလား ၊ ေလ်ွာ့တာလားကေတာ့မသိပါဘုူး။ ဒါကေတာ ့နာယကရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ မသိပါဘူး ဒီေန႕ အားလုံးအတည္ျပဳလိုက္တာ ၁၄၉ ဦးပါ။ ၁၄၉ဦးမွာ တပ္မေတာ္က၅၀၊ NLD က ၅၀ ၊ က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက ၄၉ ဦးအားလုံး ၁၄၉ ဦး စာရင္းရရွိပါတယ္” ဟု ေအာင္ေျမသာဇံမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးကေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းမ်ားအားေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈၂ဦးအမည္စာရင္းေပးသြင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၁၄၉ဦးသာေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးလ်ွင္ ၈မိနစ္ခန္႔ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သိရသည္။
ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးရာတြင္နိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု ၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ထိခိုက္ေစမည့္ အသုံးအႏွုန္းေျပာဆိုခ်က္မ်ားမပါရွိေအာင္ သတိျပဳဆင္ျခင္ၾကရန္လည္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းသည္ လက္ရွိတြင္ ၄၅ ဦးေကာ္မတီမွ တင္သြင္းထားသည့္ ျပင္ဆင္ေရးဥပေဒ မူၾကမ္း ႏွစ္ခု၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္း ႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္း ႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply