ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဆိုင္ရာ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အထူးအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

0
55

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (COVID-19) ဆိုင္ရာ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ( ၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အထူးအစည္းအေဝးကုိ လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအစည္းအေဝးပြဲကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ေရာဂါျဖစ္ပြားျပန႔္ႏွံမႈဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြေရး၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားအပါအဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ေရး၊ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္သြားေရး၊ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန႔္ေဝသြားေရးမ်ားကို ရည္ရြယ္ၿပီး အာဆီယံ-တ႐ုတ္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားထိေရာက္စြာအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ေဆာင္႐ြက္သြားေရး၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟိုဌာနမ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတိုးျမႇင့္သြားေရး၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆးဝါးမ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းသုံးႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးတြင္ အသုံးျပဳေသာပစၥည္းမ်ား ျပတ္လပ္မႈမရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားေရး၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားေရးတုိ႕ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားအၾကားထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုတတ္ႏိုင္သမွ် ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏လူမႈစီးပြားေရးထိခိုက္မႈမ်ားအားေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားကိုအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔လက္တြဲ၍ COVID-19 တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါဝင္သည့္ ပူးတြြဲထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုအတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေ၀ယံ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply