ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ေခါင္းစဥ္မဲ့အေဆာက္အဦးျပင္ရန္က်ပ္သန္းေပါင္း ရွစ္ရာေက်ာ္ေတာင္းခံ

0
135

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္းလ်ာထားခ်က္ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေခါင္းစဥ္တိတိက်က်ေဖာ္ျပမထားဘဲ ေငြက်ပ္သန္း ရွစ္ရာေက်ာ္ကို ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ရက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က လႊတ္ေတာ္၌ ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မည္သည့္ေနရာကအမႈိက္မ်ားကိုစြန႔္ပစ္မည္ဟုတိက်စြာမေျပာဘဲ ေငြက်ပ္သန္း၂၃၀ ေတာင္းခံထားသည့္အျပင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသိပညာေပးဗီႏိုင္းမ်ား႐ိုက္ရန္ႏွင့္ ေရပိုက္ဆက္မ်ား၀ယ္ယူရန္ဟုဆိုကာ ေငြက်ပ္သန္း၁၄၅၉ဒႆမ၆၂၀ေတာင္းခံျခင္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ စိစစ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“အေဆာက္အဦးျပဳျပင္ဖို႔ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၀၆ ဒသမ ၈၀၇ ဆိုတာနည္းတဲ့ေငြမဟုတ္ဘူး ဘယ္အေဆာက္အဦးကို သြားျပင္မွာလဲ တိတိက်က်ေလး ေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္”ဟု ေခါင္းစဥ္တိက်မႈမရွိဘဲ ေတာင္းခံျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကလႊတ္ေတာ္တြင္ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ ျပဳေငြ ဆိုသည္မွာမူလခြင့္ျပဳေငြတြင္ သုံးစြဲရန္ လုံေလာက္မႈမရွိလွ်င္ ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းသုံးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္ တင္ျပေတာင္းခံရသည့္ဘ႑ာေငြျဖစ္သည္။

ေဇာ္ထြန္း
#TheFifthWave

Leave a Reply