ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ေရာင္းခ်မည့္ ေျမကြက္မ်ားထဲမွ သုံးကြက္ ပယ္ဖ်က္

0
35

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူေနထိုင္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိရာ ယင္းေျမကြက္မ်ားထဲမွ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမကြက္ သုံးကြက္အား ေရာင္းခ်မႈစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္က အသိေပးေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေျမကြက္စာရင္းမ်ားအနက္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေလၽွာက္ထားနိုင္သည့္ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမကြက္ သံုးကြက္အား စုေပါင္းတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရာင္းခ်မႈစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္အအတြင္းရွိ ေရာင္းခ်မႈ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေသာ ေျမကြက္ သံုးကြက္မွာ
ေျမတိုင္းရပ္ကြက္၈၂၊ ပန္းဝါလမ္းႏွင့္အနီးရွိ ၇ ဒႆမ ၀၁၂ ဧက ၊ေျမတိုင္းရပ္ကြက္၁၅၁၊ေလွာ္ကားလမ္းရွိ၁၀ ဒႆမ ၀၀ ဧကနွင့္ေျမတိုင္းရပ္ကြက္ ၈၁၊ေျမကြက္အမွတ္(၃၂၉) အနီးရွိ ၂ ဒႆမ ၁၅၈ ဧက တို႔ျဖစ္သည္။

တိုင္းအစိုးရမွ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ထပ္မံေရာင္းခ်မည့္ ေျမကြက္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူေနထိုင္ရန္အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း သတ္မွတ္စည္ပင္စရိတ္ ေပးသြင္း၍ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ရာ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို ေလၽွာက္ထားနိုင္ရန္အတြက္ ေလၽွာက္လႊာပုံစံႏွင့္ ေျမကြက္ ကိုးကြက္၏ စာရင္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေရာင္းခ်မည့္ ေျမကြက္မ်ားသည္ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အကြက္ ၂၀၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ အကြက္ ၂၀၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အကြက္ ၃၀၊ ဒလၿမိဳ႔နယ္တြင္ ၃ကြက္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႔နယ္တြင္ ၂၄ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႔နယ္တြင္ ခုနစ္ကြက္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွစ္ကြက္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္ တိုၿမိဳ႔နယ္တြင္ ႏွစ္ကြက္၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ သံုးကြက္တို႔ကိုေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေျမကြက္မ်ားအား စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမ အသံုးျပဳခြင့္ ေလ်ွာက္လႊာပံုစံအတိုင္း မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာရိုက္ႏိွပ္ျပဳစု ျဖည့္စြက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႔နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရံုး/ၿမိဳ႔နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ရံုးမ်ားတြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း မတ္လ ၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ေျမအသံုးခ်ခြင့္ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ေျမေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္လိုသၫ့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ျပရန္၊ ေလ်ွာက္လႊာတစ္ေစာင္ လ်ွင္ ေျမတစ္ကြက္သာ ေလ်ွာက္ထားရန္၊ သတ္မွတ္ေလ်ွာက္လႊာပံုစံအတိုင္း တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဏ္ရိွ မိမိကိုယ္ပိုင္ေငြအ ေထာက္အထား၊ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ကုမၸဏီ ပိုင္ေငြအေထာက္အထားကို တင္ျပရမည္ ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အသံုးျပဳေငြေၾကး ပမာဏ၊ တည္ေဆာက္ေရးအဆိုျပဳလႊာ၊ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္၊ အခ်ိန္ကာလတို႔ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply