၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆံုးျဖတ္္မည့္ေန႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္၂၁ဦးပ်က္ကြက္

0
35

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအျကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ပုုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ(က) ဥပေဒၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားပါသည့္ ပုဒ္မေပါင္း ၁၄ ခုကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူမည့္ မတ္ ၁၀ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦးက ခြင့္တိုင္ၾကားကာ တက္ေရာက္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရသည္ ၆၅၄ ဦးျဖစ္ၿပီး ယခင္က ခြင့္တိုင္ၾကားသူသည္ ရွစ္ဦးျဖစ္ရာ ယေန႔ ခြင့္တိုင္ၾကားသူသည္ ၁၃ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

ယေန႔ခြင့္တိုင္ၾကားထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ ဦး ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေလးဦး ၊႐ွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ သုံး ဦး ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သုံးဦး ႏွင္႔ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တစ္ဦး တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယေန႔ ဆနၵမဲ လက္မွတ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၁ ဦးေထာက္ခံမွသာ ယင္းပုဒ္မ ၁၄ ခု လံုးကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

လက္႐ွိတြင္ ဆနၵမဲ လက္မွတ္ စတင္ေပးေနလ်က္႐ွိသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply