ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ (က)အား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ပုဒ္မႏွစ္ခုသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့

0
40

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ (က)အား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ပုဒ္မႏွစ္ခုသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ(က) ဥပေဒၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ခြဲဆုံးျဖတ္ရာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ ပုဒ္မေပါင္း ၁၄ ခုပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပုဒ္မေပါင္း ၁၄ ခုတြင္ ဆႏၵမဲ လက္မွတ္ေကာက္ခံကာ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူခဲ့ရာ ပုဒ္မ ၃၂(က)ႏွင့္ ပုဒ္ မ ၃၂(ခ) စသည့္ ပုဒ္မ ႏွစ္ခုသာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ေထာက္ခံမဲ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၃၂(က)ႏွင့္ ပုဒ္ မ ၃၂(ခ)ပါသည့္ မသန္မစြမ္းဆိုသည့္ စကားရပ္ကို မသန္စြမ္းဆိုသည့္ စကားရပ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ေထာက္ခံမဲ ရရွိခဲ့သည့္ ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ က ေၾကညာခဲ့သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply