ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရး သုံးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္လည္း ပုဒ္မ၊ပုဒ္မခြဲ ၁၄ခုလုံး မူလအတိုင္းသာထားရွိ

0
42

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္သည့္ သုံံးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္လည္း ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မရရွိသည့္ အတြက္ ပုဒ္မ၊ပုဒ္မခြဲ ၁၄ ခုလုံး မူလ အတိုင္းသာ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္း မ်ားပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ(က) တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ပုဒ္မ၊ပုဒ္မခြဲ ၁၄ ခု ကို လုံးကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵ မဲလက္မွတ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ဆႏၵ မဲလက္မွတ္ မ်ားသည္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မရရွိသည့္ အတြက္ မူလ အတိုင္းသာ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

ယေန႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ ပုဒ္မမ်ားသည္ ကာ/လုံ ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ၿပီးေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ သမၼတ သည္ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ကိုယ္တိုင္ ေၾကညာ၍ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ စသည္တို႔ကို ျပင္ဆင္ ပယ္ဖ်က္ရန္ အတြက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply