အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက တင္သြင္းသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အားလုံး ရႈံးနိမ့္

0
40

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက တင္သြင္းသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား အားလုံး ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားပါ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ(ခ) တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ပုဒ္မ၊ပုဒ္မခြဲ ၁၅ ခု ကို ၄၅ ဦးေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ ဦးေဆာင္တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျပင္ဆင္ခ်က္/ ပယ္ခ်က္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ပုဒ္မ၊ပုဒ္မခြဲ ၁၅ ခု ကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵ မဲ လက္မွတ္ ျဖင့္ မ ဲခြဲ ဆုံးျဖတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲသည္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မေက်ာ္သည့္ အတြက္ မူလ အတိုင္းသာ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပုဒ္မ ၊ပုဒ္မခြဲ ၁၅ ခုတြင္ ကာ/လုံႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ၿပီးေနာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးေကာင္စီကို ေခၚယူက်င္းပရမည္ဆိုသည့္စသည့္ ပုဒ္မ ပုဒ္မခြဲမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္
#TheFifthWaveNews

 

Leave a Reply