ကိတ္ပ္ေတာင္းၿမိဳ႕ေနမ်ား သန္႔စင္ခန္းေရဆဲြခ်မႈအပါအဝင္ ေရသံုးစဲြမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သတိေပးခံရ

0
171


ကိတ္ပ္ေတာင္း ဇန္နဝါရီ ၂၇

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ကိတ္ပ္ေတာင္းၿမိဳ႕ရွိ ၿမ္ိဳ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ေရျဖန္႔ေဝမႈလံုးဝရပ္ဆုိ္င္းသြားျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ သန္႔စင္ခန္းသံုးေရကုိ ေျခြတာျခင္းအပါအဝင္ ေန႔စဥ္သံုးစဲြေနေသာ ေရပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်သံုးစဲြရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အျပင္းအထန္မိုးေခါင္ေရရွားမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာဌာနသည္ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္လွွ်င္ ေရ ၅၀ လီတာ( ၁၁ ဂါလန္) သာ သံုးစဲြရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ရသည္။ သန္႔စင္ခန္းရွိေရပိုက္ေခါင္းမ်ားကုိ စည္းကမ္းမဲ့ ဖြင့္ထားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေရဆဲြခ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစိုးအရာရွိ မ်ားက တိုက္တြန္းထားသည္။

ေရျဖန႔္ေဝမႈလံုးဝရပ္ဆိုင္းသြားမည့္ေန႔ကုိ ေရွာင္ရွားလို႔ရႏုိင္ေသးေၾကာင္း ခ႐ိုင္အစိုးရအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဟယ္လင္ဇီလီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ လူတစ္ဦးသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ ေရမခ်ိဳးသင့္ေၾကာင္း ဇီလီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား လာေရာက္တတ္သည့္ ကိတ္ပ္ေတာင္းသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အဆုိးရြားဆံုး မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အယ္လ္နီးညိဳရာသီဥတုေၾကာင့္ျဖစ္္ေသာ မိုးေခါင္ေရရွားမႈဒဏ္ကို အာဖရိကေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ား မ်ားစြာခံခဲ့ရသည္။

ကိတ္ပ္ေတာင္းၿမိဳ႕သည္ ေရေပါလွ်ံစြာသံုးရသည့္ ကာလကုိ ျပန္ရႏုိင္ ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ပက္ထရစ္ရွာဒီလီလီကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ေရေလွ်ာ့သံုးရန္ တိုက္တြန္းထားေသာ္လည္း ကိတ္ပ္ေတာင္း ေနသူ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္လွ်င္ ေရ ၈၇ လီတာထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး သံုးစဲြေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လီလီကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ လူတစ္ဦး ပံုမွန္ေရခ်ိဳးရာတြင္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ေရ ၁၅ လီတာကို သံုးစဲြေနၿပီး ယင္းသည္ သန္႔စင္ခန္းတစ္ခါေရဆဲြခ်သည့္ ပမာဏႏွင့္ တူညီေနေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိကေရသံုးစဲြသတိရွိေရးလႈပ္ရွားမႈ ေဝါတားဝိုက္စ္အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ကိတ္ပ္ေတာင္း ဇန္နဝါရီ ၂၇

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ကိတ္ပ္ေတာင္းၿမိဳ႕ရွိ ၿမ္ိဳ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ေရျဖန္႔ေဝမႈလံုးဝရပ္ဆုိ္င္းသြားျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ သန္႔စင္ခန္းသံုးေရကုိ ေျခြတာျခင္းအပါအဝင္ ေန႔စဥ္သံုးစဲြေနေသာ ေရပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်သံုးစဲြရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အျပင္းအထန္မိုးေခါင္ေရရွားမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာဌာနသည္ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္လွွ်င္ ေရ ၅၀ လီတာ( ၁၁ ဂါလန္) သာ သံုးစဲြရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ရသည္။ သန္႔စင္ခန္းရွိေရပိုက္ေခါင္းမ်ားကုိ စည္းကမ္းမဲ့ ဖြင့္ထားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေရဆဲြခ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစိုးအရာရွိ မ်ားက တိုက္တြန္းထားသည္။

ေရျဖန႔္ေဝမႈလံုးဝရပ္ဆိုင္းသြားမည့္ေန႔ကုိ ေရွာင္ရွားလို႔ရႏုိင္ေသးေၾကာင္း ခ႐ိုင္အစိုးရအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဟယ္လင္ဇီလီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ လူတစ္ဦးသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ ေရမခ်ိဳးသင့္ေၾကာင္း ဇီလီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား လာေရာက္တတ္သည့္ ကိတ္ပ္ေတာင္းသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အဆုိးရြားဆံုး မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အယ္လ္နီးညိဳရာသီဥတုေၾကာင့္ျဖစ္္ေသာ မိုးေခါင္ေရရွားမႈဒဏ္ကို အာဖရိကေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ား မ်ားစြာခံခဲ့ရသည္။

ကိတ္ပ္ေတာင္းၿမိဳ႕သည္ ေရေပါလွ်ံစြာသံုးရသည့္ ကာလကုိ ျပန္ရႏုိင္ ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ပက္ထရစ္ရွာဒီလီလီကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ေရေလွ်ာ့သံုးရန္ တိုက္တြန္းထားေသာ္လည္း ကိတ္ပ္ေတာင္း ေနသူ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္လွ်င္ ေရ ၈၇ လီတာထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး သံုးစဲြေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လီလီကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ လူတစ္ဦး ပံုမွန္ေရခ်ိဳးရာတြင္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ေရ ၁၅ လီတာကို သံုးစဲြေနၿပီး ယင္းသည္ သန္႔စင္ခန္းတစ္ခါေရဆဲြခ်သည့္ ပမာဏႏွင့္ တူညီေနေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိကေရသံုးစဲြသတိရွိေရးလႈပ္ရွားမႈ ေဝါတားဝိုက္စ္အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply