လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး တပ္မေတာ္၏ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္သာ ႐ွိရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္မႈအား မူလအတုိင္းသာထားရွိမည္

0
79

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္သာ ႐ွိရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္မႈအား မူလအတုိင္းသာ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္ ၁၉ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း တြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ)တြင္ အက်ံဳးဝင္သည့္ ပုဒ္မ ပုဒ္မခြဲ ၁၄ ခုကို ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း႐ွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ႐ွိရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ေကာက္ခံရာမွာ ႐ွံုးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း တြင္ ပုဒ္မ ၃၈၈ တြင္ပါ႐ွိသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔မွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔တင္သြင္းမႈ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၏ ဆနၵမဲလက္မွတ္ေကာက္ခံရာ ေထာက္ခံဆနၵမဲ ၄၀၇ မဲျဖစ္ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ သည္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္သည့္အတြက္ မူလ အတိုင္းသာ ထား႐ွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နာယကဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply