ေရေႏြးေငြ႔ ဘိုင္တာစက္တစ္လံုး တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္နို္င္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြရယူရန္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

0
43

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သီလ၀ါ စက္မႈဇုန္ အနီးတြင္ ေရေႏြးေငြ႔ ဘိုင္တာစက္ ၁ လံုး တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္နို္င္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဂ်င္စီ(JICA) ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၇ ဒသမ ၃၉၉ ဘီလီယံ ေခ်းေငြ ရယူနိုင္ရန္ အတြက္ မတ္ ၂၆ရက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မဲခြဲကာ အဆံုးအျဖတ္ရယူခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ရယူရာတြင္ ေထာက္ခံဆနၵမဲ ၅၁၁ မဲ ကန္႔ကြက္မဲ သုံးမဲဖစ္ရာ ေထာက္ခံ ဆနၵမဲမ်ားသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ ကေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေရေႏြးေငြ႔ ဘိုင္တာစက္ တစ္ လံုးတိုးခ်ဲ႕ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေလာင္စာကို ထပ္မံသံုးရန္ မလိုပဲ စြန္႔ပစ္ အပူကို သံုးကာ ၂၅ မဂၢါ၀ပ္ တစ္ႏွစ္တြင္ ၁၇၅ ဒသမ ၂ ယူနစ္သန္းေပါင္း ထုတ္ေပးနို္င္မည္ျဖစ္ကာ နိုင္ငံေတာ္၏ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ဓာတ္အားတိုးတက္မႈရရွိနိုင္မည့္ အျပင္ စီးပြားေရး အရလည္း အားသာခ်က္ရွိၿပီး နို္င္ငံျခားရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈမ်ားတိုးတက္လာေနသည့္ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္၏ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံစီးပြားေရး ဖြံံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳနုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေခ်းေငြ၏ အတိုးႏႈန္းသည္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ကာလသည္ ဆယ္ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလသည္ ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္သည့္ အတြက္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply