ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲျခင္းကို အျမန္ဆံုး ပယ္ဖ်က္ ေပးရန္ UTC ေတာင္းဆို

0
162


မႏၲေလး၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တကၠသိုလ္အသီးသီး မွ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲျခင္းကို အျမန္ဆံုးပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တကၠသိုလ္ဆရာ ဆရာမ အသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ က (UTC) ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

၄င္းတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို အၾကမ္းမဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ရပိုင္ခြင့္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ အၾကပ္ကိုင္ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အနွစ္သာရျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ရံုသာမက လက္ရွိအၾကပ္အတည္း၏ အေျဖမဟုတ္ပဲ ပိုမိုရွဳတ္ေထြးမႈသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ ဆရာ ဆရာမ အသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ က (UTC) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ အျခားအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နွင့္ တကၠသိုလ္ အသီးသီး က ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမ်ား ကလည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲျခင္းကို ကန္႔ကြက္ရံွဳ႕ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားၾကသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ပညာ​ေရးအသံုးစရိတ္​တိုးျမႇင္​့​ေပး ရန္​ ေတာင္​းဆိုသည့္အတြက္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ (၁၂) ဦး ၊ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁၁) ဦး ၊ မိတၳီလာတကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး ၊ မိတၳီလာ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ (၆) ဦး စုစုေပါင္း (၃၀) ဦး အျပင္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းမအပ္ရေသးသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ(၂) ဦးကိုလည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ ေပးေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေတာင္းဆိုသည့္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သပိတ္စခန္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တကၠသိုလ္အသီးသီး မွ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲျခင္းကို အျမန္ဆံုးပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တကၠသိုလ္ဆရာ ဆရာမ အသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ က (UTC) ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

၄င္းတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို အၾကမ္းမဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ရပိုင္ခြင့္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ အၾကပ္ကိုင္ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အနွစ္သာရျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ရံုသာမက လက္ရွိအၾကပ္အတည္း၏ အေျဖမဟုတ္ပဲ ပိုမိုရွဳတ္ေထြးမႈသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ ဆရာ ဆရာမ အသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ က (UTC) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ အျခားအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နွင့္ တကၠသိုလ္ အသီးသီး က ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမ်ား ကလည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲျခင္းကို ကန္႔ကြက္ရံွဳ႕ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားၾကသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ပညာ​ေရးအသံုးစရိတ္​တိုးျမႇင္​့​ေပး ရန္​ ေတာင္​းဆိုသည့္အတြက္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ (၁၂) ဦး ၊ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁၁) ဦး ၊ မိတၳီလာတကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး ၊ မိတၳီလာ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ (၆) ဦး စုစုေပါင္း (၃၀) ဦး အျပင္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းမအပ္ရေသးသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ(၂) ဦးကိုလည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ ေပးေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေတာင္းဆိုသည့္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သပိတ္စခန္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply