လက္သန္႔ေဆးရည္ႏွင့္ အရက္ျပန္ ဝယ္ယူမႈမ်ားတုိးျမွင့္လာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွစ္ဆတုိးထုတ္

0
59

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစုိးရပိုိင္ ေဆးဝါထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံ BPIသည္ ေစ်းကြက္အတြင္း လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လက္သန္႔ေဆးရည္ ႏွင့္ အရက္ျပန္ ဗူးမ်ားကို ပိုမုိထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေဆးဝါစက္ရုံ (အင္းစိန္) မွ သိရသည္။

ယခုအခါတြင္ ေဆးဝါထုတ္လုပ္မႈကို ယခင္ကထက္ ႏွစ္ဆတုိးျမွင့္ထုတ္လုပ္ေနၿပီး လက္္သန္႔ေဆးရည္ဗူးမ်ားကို 50mL ၊ 500mL ၊ 4 Liters ဗူးမ်ား ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ အရက္ျပန္ေဆးဗူး မ်ားကို 100 mL ၊ 500mL ဗူးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အင္းစိန္စက္ရုံအေရွ႕ရွိ ေဆးအေရာင္းဆုိင္တြင္ လူတစ္ဦးကို တစ္ဗႈးႏႈန္းျဖင့္ မႈလေစ်းအတုိင္း ေရာင္းခ်ေပးလုိက္လ်က္ရွိၿပီး လက္သန္႔ေဆးရည္ႏွင့္ အရက္ျပန္႔ဝယ္ယူမႈမ်ားသည္ ယခင္ထက္ပုိမုိမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ေစ်းကြင္းအတြင္းပစၥည္းျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစရန္ ႏွစ္ဆတုိးျမွင့္ထုတ္လုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေ၀ယံ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply