တြစ္တာေဖာ္လိုဝါ အတုေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ နယူးေယာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆး

0
163


နယူးေယာက္ ဇန္နဝါရီ ၂၉

တြစ္တာလူမႈမီဒီယာအသံုးျပဳသူမ်ားအား ေဖာ္လိုဝါအတုမ်ား ေရာင္္းခ် ခဲ့မႈျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္ ဥပေဒအရာရွိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသြင္ယူမႈႏွင့္ လိမ္္လည္မႈမ်ားသည္ နယူးေယာက္ဥပေဒမ်ားအရ တရားမဝင္ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိ အဲရစ္ရွႏုိက္ဒါမန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒီဗူမီ အမည္ရွိ ကုမၸဏီသည္ အျပင္တြင္ရွိသည့္ လူမ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေဖာ္လိုဝါမ်ားေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္းမ္သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

နယူးေယာက္တုိင္းမ္သတင္းစာသည္ အေကာင့္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူခံခဲ့ရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၊ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္သူမ်ား အပါအဝင္ ေဖာ္လိုဝါတိုးလိုသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီကိုေငြေပးၿပီး ေဖာ္လိုဝါအတုမ်ားဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လူမႈမီဒီယာတြင္ ေဖာ္လိုဝါမ်ားစြာရွိသူမ်ားသည္ ၾသဇာႀကီးၿပီး အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ကာ အလုပ္အကိုင္ကမ္းလွမ္း္ခံရျခင္း၊ ရန္ပုံေငြရရွိျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည္။ ေဖာ္လိုဝါအတုမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အားနည္းသြားႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိ ရွႏုိက္ဒါမန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တြစ္တာအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္လိုဝါ ၂၅၀၀၀၀ အထိ ရရွိေအာင္ကူညီမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသည္လည္း ၁၂ ေဒၚလာမွ စတင္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒီဗူမီဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ likes မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္းတို႔ကုိလည္း ဝယ္ယူႏုိင္သည္။

ဒီဗူမီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဂီတသမားမ်ား အပါအဝင္ အေကာင့္ ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို အကူအညီ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုမၸဏီ၌ နယူးေယာက္လိပ္စာရွိေသာ္လည္း ယင္းသည္ ဟန္ျပသေဘာသာ ျဖစ္ကာ ႐ုံးခန္းမ်ားသည္ ဖေလာ္ရီဒါတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္၌ပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာကိုခန္႔ထားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာကဖြင့္ခ်ခဲ့သည္။

ဒီဗူမီတြင္ အေကာင့္ ၃ ဒသမ ၅ သန္းကုိပုိင္ဆိုင္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေရာင္္းခ်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုမၸဏီသည္ တြစ္တာအသံုးျပဳသူ ၅၅၀၀၀ ခန္႔တုိ႔၏အမည္၊ ပ႐ိုဖုိ္င္းပံု၊ ေနရပ္ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ခုိးယူခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံထားရသည္။

BBC

႐ိုးေျမ

နယူးေယာက္ ဇန္နဝါရီ ၂၉

တြစ္တာလူမႈမီဒီယာအသံုးျပဳသူမ်ားအား ေဖာ္လိုဝါအတုမ်ား ေရာင္္းခ် ခဲ့မႈျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္ ဥပေဒအရာရွိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသြင္ယူမႈႏွင့္ လိမ္္လည္မႈမ်ားသည္ နယူးေယာက္ဥပေဒမ်ားအရ တရားမဝင္ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိ အဲရစ္ရွႏုိက္ဒါမန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒီဗူမီ အမည္ရွိ ကုမၸဏီသည္ အျပင္တြင္ရွိသည့္ လူမ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေဖာ္လိုဝါမ်ားေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္းမ္သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

နယူးေယာက္တုိင္းမ္သတင္းစာသည္ အေကာင့္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူခံခဲ့ရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၊ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္သူမ်ား အပါအဝင္ ေဖာ္လိုဝါတိုးလိုသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီကိုေငြေပးၿပီး ေဖာ္လိုဝါအတုမ်ားဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လူမႈမီဒီယာတြင္ ေဖာ္လိုဝါမ်ားစြာရွိသူမ်ားသည္ ၾသဇာႀကီးၿပီး အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ကာ အလုပ္အကိုင္ကမ္းလွမ္း္ခံရျခင္း၊ ရန္ပုံေငြရရွိျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည္။ ေဖာ္လိုဝါအတုမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အားနည္းသြားႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိ ရွႏုိက္ဒါမန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တြစ္တာအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္လိုဝါ ၂၅၀၀၀၀ အထိ ရရွိေအာင္ကူညီမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသည္လည္း ၁၂ ေဒၚလာမွ စတင္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒီဗူမီဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ likes မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္းတို႔ကုိလည္း ဝယ္ယူႏုိင္သည္။

ဒီဗူမီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဂီတသမားမ်ား အပါအဝင္ အေကာင့္ ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို အကူအညီ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုမၸဏီ၌ နယူးေယာက္လိပ္စာရွိေသာ္လည္း ယင္းသည္ ဟန္ျပသေဘာသာ ျဖစ္ကာ ႐ုံးခန္းမ်ားသည္ ဖေလာ္ရီဒါတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္၌ပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာကိုခန္႔ထားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာကဖြင့္ခ်ခဲ့သည္။

ဒီဗူမီတြင္ အေကာင့္ ၃ ဒသမ ၅ သန္းကုိပုိင္ဆိုင္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေရာင္္းခ်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုမၸဏီသည္ တြစ္တာအသံုးျပဳသူ ၅၅၀၀၀ ခန္႔တုိ႔၏အမည္၊ ပ႐ိုဖုိ္င္းပံု၊ ေနရပ္ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ခုိးယူခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံထားရသည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply