စမတ္ကတ္မ်ား ကို ယခု အစုိးရသက္တမ္းအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

0
151


မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၈

မွတ္ပံုတင္ စမတ္ကတ္မ်ားကို ယခုအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး နွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္တင္ ဦးစီး႒ာန က သိရသည္။

စမတ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ကနဦး သတင္းအခ်က္ အလက္ ရယူျခင္းမ်ားကို ရန္ကုန္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၊ မႏၲေလး ၊ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ Pilot Project အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕မွာ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

“စမတ္ကတ္ထုတ္ေပးနိုင္ဖို႔ ခုအစိုးရသက္တမ္း အတြင္းလုပ္နိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ။ ဒီလိုလုပ္တာကို ပညာရွင္ အဖြဲ႔အစည္း (၄၇) ဖြဲ႔ေလာက္ က အႀကံေပးတာေတြရွိတယ္ ။ စမတ္ကတ္ထုတ္ေပးနိုင္ဖို႔ အဓိက ကူညီေနတာ က ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႔အစည္းက ျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး နွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္တင္ ဦးစီး႒ာန ညႊန္ႀကားေရးမွဴး ဦးတင္ခ်ယ္ က ေျပာသည္။

စမတ္ကတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္အျပင္ မ်က္စိ စကမ္ ဖတ္ျခင္း ႏွင့္ လက္ေဗြရာမ်ား ရယူျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ စမတ္ကတ္တြင္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၃၀ ခုနွစ္ တြင္ နိုင္ငံသားတိုင္း ေမြးစာရင္းအပါအဝင္ မွတ္ပံုတင္ရရွိေရးတို႔အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ ေသြးေနွာမ်ားကို နိုင္ငံသားအဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ ဗဟို၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း ၊ သာသနာဝင္ ကတ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း နွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၈

မွတ္ပံုတင္ စမတ္ကတ္မ်ားကို ယခုအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး နွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္တင္ ဦးစီး႒ာန က သိရသည္။

စမတ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ကနဦး သတင္းအခ်က္ အလက္ ရယူျခင္းမ်ားကို ရန္ကုန္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၊ မႏၲေလး ၊ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ Pilot Project အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕မွာ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

“စမတ္ကတ္ထုတ္ေပးနိုင္ဖို႔ ခုအစိုးရသက္တမ္း အတြင္းလုပ္နိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ။ ဒီလိုလုပ္တာကို ပညာရွင္ အဖြဲ႔အစည္း (၄၇) ဖြဲ႔ေလာက္ က အႀကံေပးတာေတြရွိတယ္ ။ စမတ္ကတ္ထုတ္ေပးနိုင္ဖို႔ အဓိက ကူညီေနတာ က ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႔အစည္းက ျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး နွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္တင္ ဦးစီး႒ာန ညႊန္ႀကားေရးမွဴး ဦးတင္ခ်ယ္ က ေျပာသည္။

စမတ္ကတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္အျပင္ မ်က္စိ စကမ္ ဖတ္ျခင္း ႏွင့္ လက္ေဗြရာမ်ား ရယူျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ စမတ္ကတ္တြင္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၃၀ ခုနွစ္ တြင္ နိုင္ငံသားတိုင္း ေမြးစာရင္းအပါအဝင္ မွတ္ပံုတင္ရရွိေရးတို႔အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ ေသြးေနွာမ်ားကို နိုင္ငံသားအဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ ဗဟို၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း ၊ သာသနာဝင္ ကတ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း နွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply