မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ရန္ပုံေငြ ထားရွိၿပီး ေထာက္ပံ႔ကူညီမည္

0
139

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ၂၀၁၈။

မသန္စြမ္သူမ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြ တစ္ရပ္ထားရွိၿပီး ေထာက္ပံ႔ကူညီသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

“မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာန ရန္ပုံေငြျဖင္႔ ပံ႔ပုိးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရးဥပေဒပါ သီးသန္႔ ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ၿပီးပါက ၎တုိ႔အတြက္ အခြင္႔အေရး အျပည္႔အ၀ ရရွိေရး ပုိမုိပံ႔ပုိးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ႔မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြ တစ္ရပ္ထူေထာင္ၿပီး ေထာက္ပ႔ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ မသန္စြမ္း သူမ်ား၏ အခြင္႔အေရး ဥပေဒ – အခန္း (၁၅) ရန္ပုံေငြထူေထာင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားၿပီး ဥပေဒ၏ အခန္း (၃)၊ ပုဒ္မ (၇)၊ ပုဒ္မခြဲ (ပ) တြင္ ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကုိ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင္႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရး ဥပေဒကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities – UNCRPD) ႏွင့္အညီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ၂၇. ၁၂. ၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ေရ ၂. ၁. ၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံးသုိ႔ ေပးသုိ႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

“မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လူ႔အခြင္႔အေရးကုိ အမ်ားနည္းတူ ရရွိခံစားႏုိင္ေစရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း၊ နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း၊ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းမႈအလုိက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင္႔ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာ တူညီ ခ်က္မ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားႏွင္႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါ တယ္”ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင္႔ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွ မုိင္းေၾကာင္႔ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူ စုစုေပါင္း (၅၄)ဦးကုိတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ (၂) သိန္းႏႈန္း ျဖင္႔ စုစုေပါင္း (၁၀၈)သိန္းကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ မုိင္းေၾကာင္႔ ေသဆုံးသူ (၁)ဦးအား ေငြက်ပ္ (၇)သိန္း ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးခဲ႔ၿပီး ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆုိၿမဳိ႕နယ္၊ ေတာ္ခူေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ခုိကုိးရာမဲ႔ မသန္စြမ္း (၆)ဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ (၅)သိန္းႏႈန္းျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ သာမန္ မသန္စြမ္းသူ (၃၁)ဦးကုိ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ (၂)သိန္းႏႈန္းျဖင္႔လည္း ေကာင္း၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းသည္႔ မသန္စြမ္းသူ (၁)ဦးကုိ က်ပ္ (၁)သိန္းႏႈန္းျဖင္႔ လည္းေကာင္း စုစုေပါင္း က်ပ္ (၉၃)သိန္းက်ပ္အား ေထာက္ပံ႔ေပး ခဲ႔ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ၂၀၁၈။

မသန္စြမ္သူမ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြ တစ္ရပ္ထားရွိၿပီး ေထာက္ပံ႔ကူညီသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

“မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာန ရန္ပုံေငြျဖင္႔ ပံ႔ပုိးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရးဥပေဒပါ သီးသန္႔ ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ၿပီးပါက ၎တုိ႔အတြက္ အခြင္႔အေရး အျပည္႔အ၀ ရရွိေရး ပုိမုိပံ႔ပုိးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ႔မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြ တစ္ရပ္ထူေထာင္ၿပီး ေထာက္ပ႔ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ မသန္စြမ္း သူမ်ား၏ အခြင္႔အေရး ဥပေဒ – အခန္း (၁၅) ရန္ပုံေငြထူေထာင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားၿပီး ဥပေဒ၏ အခန္း (၃)၊ ပုဒ္မ (၇)၊ ပုဒ္မခြဲ (ပ) တြင္ ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကုိ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင္႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရး ဥပေဒကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities – UNCRPD) ႏွင့္အညီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ၂၇. ၁၂. ၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ေရ ၂. ၁. ၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံးသုိ႔ ေပးသုိ႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

“မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လူ႔အခြင္႔အေရးကုိ အမ်ားနည္းတူ ရရွိခံစားႏုိင္ေစရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း၊ နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း၊ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းမႈအလုိက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင္႔ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာ တူညီ ခ်က္မ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားႏွင္႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါ တယ္”ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင္႔ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွ မုိင္းေၾကာင္႔ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူ စုစုေပါင္း (၅၄)ဦးကုိတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ (၂) သိန္းႏႈန္း ျဖင္႔ စုစုေပါင္း (၁၀၈)သိန္းကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ မုိင္းေၾကာင္႔ ေသဆုံးသူ (၁)ဦးအား ေငြက်ပ္ (၇)သိန္း ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးခဲ႔ၿပီး ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆုိၿမဳိ႕နယ္၊ ေတာ္ခူေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ခုိကုိးရာမဲ႔ မသန္စြမ္း (၆)ဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ (၅)သိန္းႏႈန္းျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ သာမန္ မသန္စြမ္းသူ (၃၁)ဦးကုိ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ (၂)သိန္းႏႈန္းျဖင္႔လည္း ေကာင္း၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းသည္႔ မသန္စြမ္းသူ (၁)ဦးကုိ က်ပ္ (၁)သိန္းႏႈန္းျဖင္႔ လည္းေကာင္း စုစုေပါင္း က်ပ္ (၉၃)သိန္းက်ပ္အား ေထာက္ပံ႔ေပး ခဲ႔ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply