တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ေပးရန္ မလုိ

0
181


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ ၊ ၂၀၁၈

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ ေပးရန္ မလုိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ေရးရာ၀န္ႀကီဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏုိင္သက္လြင္ က ေျပာသည္။

“တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ အမ်ဳိးသားေန႔ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု၊ လူပုဂၢိဳလ္အစုအဖြဲ႔ တစ္ခု၊ ေဒသအစုအဖြဲ႔ တစ္ခုႏွင္႔သာ သက္ဆုိင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အဆုိပါ မ်ဳိးႏြယ္စု အားလုံးႏွင္႔ သက္ဆုိင္သည္႔ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မလုိအပ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ႏုိင္သက္လြင္က ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ ကုိးကန္႔တုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ အထိမ္းအမွတ္ “ကုိးကန္႔အမ်ဳိးသားေန႔” သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈ အေပၚ အထက္ပါ အတုိင္းေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မ်ဳိးႏြယ္စုအလုိက္ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေန႔၊ ေကာက္သစ္စားပြဲေန႔၊ အမ်ဳိးသားေန႔ ႏွင္႔ အျခားအထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ား အား သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားမ်ားပါ၀င္ၿပီး သတ္မွတ္ခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ကာ အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခဲ့မႈ မရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ားအား သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း၊ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (CSO)၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အားလုံး ႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္႔အတြက္ ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကုိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု၏ အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ အားလုံးပါ၀င္ေသာ သေဘာဆႏၵကုိ ရယူရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ရတဲ႔ အေၾကာင္းအရင္းကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခ ဥပေဒ၊ အေျခခံမႈတြင္ ပါရိွတဲ႔ ျပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညႊတ္မႈမၿပဳိကြဲေရး စသည္႔ အေျခခံမႈမ်ားႏွင္႔လည္း ကုိက္ညီရန္ လုိအပ္ပါတယ္”ဟု ႏုိင္သက္လြင္က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားေန႔ သတ္မွတ္မည္ဆုိပါက ၎မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ပါတီအဖြဲ႔ အစည္း၊ စာေပယဥ္ေက်မႈအဖြဲ႔၊ အရပ္အဖြဲ႔ မ်ား၊ ဘာသာေရး အသင္း အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္ေသာ စုံညီ ညီလာခံျပဳလုပ္ၿပီးမွ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္သက္လြင္က ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – KM

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ ၊ ၂၀၁၈

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ ေပးရန္ မလုိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ေရးရာ၀န္ႀကီဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏုိင္သက္လြင္ က ေျပာသည္။

“တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ အမ်ဳိးသားေန႔ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု၊ လူပုဂၢိဳလ္အစုအဖြဲ႔ တစ္ခု၊ ေဒသအစုအဖြဲ႔ တစ္ခုႏွင္႔သာ သက္ဆုိင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အဆုိပါ မ်ဳိးႏြယ္စု အားလုံးႏွင္႔ သက္ဆုိင္သည္႔ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မလုိအပ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ႏုိင္သက္လြင္က ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ ကုိးကန္႔တုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ အထိမ္းအမွတ္ “ကုိးကန္႔အမ်ဳိးသားေန႔” သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈ အေပၚ အထက္ပါ အတုိင္းေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မ်ဳိးႏြယ္စုအလုိက္ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေန႔၊ ေကာက္သစ္စားပြဲေန႔၊ အမ်ဳိးသားေန႔ ႏွင္႔ အျခားအထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ား အား သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားမ်ားပါ၀င္ၿပီး သတ္မွတ္ခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ကာ အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခဲ့မႈ မရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ားအား သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း၊ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (CSO)၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အားလုံး ႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္႔အတြက္ ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကုိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု၏ အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ အားလုံးပါ၀င္ေသာ သေဘာဆႏၵကုိ ရယူရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ရတဲ႔ အေၾကာင္းအရင္းကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခ ဥပေဒ၊ အေျခခံမႈတြင္ ပါရိွတဲ႔ ျပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညႊတ္မႈမၿပဳိကြဲေရး စသည္႔ အေျခခံမႈမ်ားႏွင္႔လည္း ကုိက္ညီရန္ လုိအပ္ပါတယ္”ဟု ႏုိင္သက္လြင္က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားေန႔ သတ္မွတ္မည္ဆုိပါက ၎မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ပါတီအဖြဲ႔ အစည္း၊ စာေပယဥ္ေက်မႈအဖြဲ႔၊ အရပ္အဖြဲ႔ မ်ား၊ ဘာသာေရး အသင္း အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္ေသာ စုံညီ ညီလာခံျပဳလုပ္ၿပီးမွ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္သက္လြင္က ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – KM

Leave a Reply