အုိင္ယာလန္၌ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈပိတ္ပင္ထားျခင္းကုိ ႐ုပ္သိမ္းသင့္မသင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပမည္

0
191


ဒဗၺလင္ ဇန္နဝါရီ ၃၀

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈလံုးဝနီးပါးပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သင့္မသင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမလအကုန္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိုင္ယာလန္အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းသင့္မသင့္ မဲေပးဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ မိခင္ေလာင္းအတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ ရွိမွသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ေပးထားၿပီး လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္ ကိုယ္ဝန္၊ ေမာင္ႏွမသားခ်င္း က်ဴးလြန္မိရာမွ ရရွိလာသည့္ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ သေႏၶသား၌ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းေနျခင္း အစရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္မေပးထားေခ်။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီယုိဗာရတ္ကာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ အမွတ္ ၈ ဟု သိၾကသည့္ ပုဒ္မကုိ ဖ်က္သိမ္းသင့္မသင့္ႏွင့္သာ မဲေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဌာန္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အုိင္ယာလန္ အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ အမွတ္ ၈ ကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မေမြးေသးသည့္ ကေလးငယ္၏ အသက္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး၏အသက္ႏွင့္ မေမြးေသးသည့္ ကေလးငယ္၏အသက္တို႔ကုိ တန္းတူ သတ္မွတ္ ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မဲေပးပဲြမျပဳလုပ္မီတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးသည္ ကိုယ္ဝန္ ၁၂ ပတ္ထက္မေက်ာ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ျပဳမည့္ ဥပေဒၾကမ္းကိုတင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ အိုင္ယာလန္လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ျပည္သူူ႔ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပမည့္ေန႔ရက္ကုိ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေသာ ညီလာခံႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္တို႔က ယမန္ႏွစ္တြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အိုင္ယာလန္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔သြားလာေနရေၾကာင္း ယခင္က က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဗာရတ္ကာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ႏွင့္ ေဝလနယ္တို႔ရွိ ေဆးခန္းမ်ား၌ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္ ၃၂၆၅ ဦးသည္ အုိင္ယာလန္သည္ မိခင္ႏုိ္င္ငံျဖစ္ေၾကာင္း လိပ္စာေပးခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ဒဗၺလင္ ဇန္နဝါရီ ၃၀

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈလံုးဝနီးပါးပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သင့္မသင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမလအကုန္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိုင္ယာလန္အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းသင့္မသင့္ မဲေပးဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ မိခင္ေလာင္းအတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ ရွိမွသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ေပးထားၿပီး လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္ ကိုယ္ဝန္၊ ေမာင္ႏွမသားခ်င္း က်ဴးလြန္မိရာမွ ရရွိလာသည့္ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ သေႏၶသား၌ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းေနျခင္း အစရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္မေပးထားေခ်။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီယုိဗာရတ္ကာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ အမွတ္ ၈ ဟု သိၾကသည့္ ပုဒ္မကုိ ဖ်က္သိမ္းသင့္မသင့္ႏွင့္သာ မဲေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဌာန္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အုိင္ယာလန္ အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ အမွတ္ ၈ ကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မေမြးေသးသည့္ ကေလးငယ္၏ အသက္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး၏အသက္ႏွင့္ မေမြးေသးသည့္ ကေလးငယ္၏အသက္တို႔ကုိ တန္းတူ သတ္မွတ္ ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မဲေပးပဲြမျပဳလုပ္မီတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးသည္ ကိုယ္ဝန္ ၁၂ ပတ္ထက္မေက်ာ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ျပဳမည့္ ဥပေဒၾကမ္းကိုတင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ အိုင္ယာလန္လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ျပည္သူူ႔ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပမည့္ေန႔ရက္ကုိ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေသာ ညီလာခံႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္တို႔က ယမန္ႏွစ္တြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အိုင္ယာလန္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔သြားလာေနရေၾကာင္း ယခင္က က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဗာရတ္ကာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ႏွင့္ ေဝလနယ္တို႔ရွိ ေဆးခန္းမ်ား၌ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္ ၃၂၆၅ ဦးသည္ အုိင္ယာလန္သည္ မိခင္ႏုိ္င္ငံျဖစ္ေၾကာင္း လိပ္စာေပးခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply