အိႏိၵယ၌ မိဘမ်ားက မလိုခ်င္သည့္ မိန္းကေလး ၂၁ သန္းရွိေနဟု ဆို

0
189


ေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၃၀

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌ မိဘမ်ားသည္ သမီးမိန္းကေလးကိုမလိုခ်င္ဘဲ သားမ်ားကုိသာလိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတြင္း မလုိခ်င္ဘဲ ေမြးဖြားလာသည့္ မိန္းကေလး ၂၁ သန္းခန္႔ရွိေနေၾကာင္း အစိုးရ၏အစီရင္ခံစာ၌ ခန္႔မွန္းထားသည္။

အိႏိၵယရွိ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားစြာသည္ သားေယာက်္ားေလးေမြးဖြားသည္ အထိ ကေလးယူေလ့ရွိေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီရင္ ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအျပဳအမူသည္ ကိုယ္ဝန္ရွိၿပီးေနာက္ မိန္းကေလးဟု သိပါက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သမီးမိန္းကေလး ကို ေကာင္းစြာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမရွိဘဲ သားမ်ားကုိသာ အေလးထား သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

သားမ်ားကုိသာ အေလးထားျခင္းသည္ အိႏိၵယလူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေရးသားထားသည္။ သားလုိခ်င္ေသာေၾကာင့္ သမီးမိန္းကေလး ကိုယ္ဝန္ရွိပါက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အိႏိၵယ လူဦးေရ တြင္ မိန္းကေလး ၆၃ သန္း ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ခန္႔မွန္းထားသည္။ အိႏိၵယ၌ သေႏၶသား၏လိင္ကုိသိရွိရန္ စစ္ေဆးမႈ သည္ တရားမဝင္ေသာ္လည္း ေဆးခန္းတခ်ိဳ႕တြင္ စစ္ေဆးကာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အိႏိၵယ၌ မိဘ၏အေမြမ်ားကုိ သမီးမ်ားကိုမေပးဘဲ သားမ်ားကိုသာ လဲႊေျပာင္းေပးတတ္ျခင္း၊ မိန္းကေလးမ်ား၏မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏သမီးမ်ားကို အိမ္ေထာင္ခ်ေပးလိုပါက သတို႔သားဘက္ကို အသြင္းဥစၥာေပးရျခင္း၊ လက္ထပ္ၿပီးပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခင္ပြန္း၏ေနအိမ္သို႔လိုက္ေနရျခင္း အစရွိသည့္ ဓေလ့မ်ားရွိေနသည္။
အိိႏိၵယ၌ သားေယာက်ာ္းေလးလုိခ်င္မႈေၾကာင့္ သိပၸံနည္းမက်သည့္ အႀကံေပးမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

သားေယာက်ာ္းေလးကိုယ္ဝန္ေဆာင္လိုပါက အေနာက္ဘက္အရပ္သို႔ ေခါင္းထားၿပီး အိပ္စက္ျခင္း၊ ေန႔တခ်ိဳ႕တြင္သာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ နတ္ဘုရားမ်ားထံတြင္ သားဆုပန္ျခင္း အစရွိသည့္ အႀကံေပးမႈမ်ားရွိေန သည္။

သားေယာက်္ားေလးအလိုခ်င္ဆံုးျပည္နယ္မ်ားမွာ ပန္ဂ်တ္ႏွင့္ ဟာယာနာ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး သားေယာက်ာ္းေလးလိုခ်င္မႈ အနည္းဆံုးျပည္နယ္မွာ မာဂါလာယာျဖစ္သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၃၀

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌ မိဘမ်ားသည္ သမီးမိန္းကေလးကိုမလိုခ်င္ဘဲ သားမ်ားကုိသာလိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတြင္း မလုိခ်င္ဘဲ ေမြးဖြားလာသည့္ မိန္းကေလး ၂၁ သန္းခန္႔ရွိေနေၾကာင္း အစိုးရ၏အစီရင္ခံစာ၌ ခန္႔မွန္းထားသည္။

အိႏိၵယရွိ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားစြာသည္ သားေယာက်္ားေလးေမြးဖြားသည္ အထိ ကေလးယူေလ့ရွိေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီရင္ ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအျပဳအမူသည္ ကိုယ္ဝန္ရွိၿပီးေနာက္ မိန္းကေလးဟု သိပါက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သမီးမိန္းကေလး ကို ေကာင္းစြာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမရွိဘဲ သားမ်ားကုိသာ အေလးထား သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

သားမ်ားကုိသာ အေလးထားျခင္းသည္ အိႏိၵယလူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေရးသားထားသည္။ သားလုိခ်င္ေသာေၾကာင့္ သမီးမိန္းကေလး ကိုယ္ဝန္ရွိပါက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အိႏိၵယ လူဦးေရ တြင္ မိန္းကေလး ၆၃ သန္း ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ခန္႔မွန္းထားသည္။ အိႏိၵယ၌ သေႏၶသား၏လိင္ကုိသိရွိရန္ စစ္ေဆးမႈ သည္ တရားမဝင္ေသာ္လည္း ေဆးခန္းတခ်ိဳ႕တြင္ စစ္ေဆးကာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အိႏိၵယ၌ မိဘ၏အေမြမ်ားကုိ သမီးမ်ားကိုမေပးဘဲ သားမ်ားကိုသာ လဲႊေျပာင္းေပးတတ္ျခင္း၊ မိန္းကေလးမ်ား၏မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏သမီးမ်ားကို အိမ္ေထာင္ခ်ေပးလိုပါက သတို႔သားဘက္ကို အသြင္းဥစၥာေပးရျခင္း၊ လက္ထပ္ၿပီးပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခင္ပြန္း၏ေနအိမ္သို႔လိုက္ေနရျခင္း အစရွိသည့္ ဓေလ့မ်ားရွိေနသည္။ 
အိိႏိၵယ၌ သားေယာက်ာ္းေလးလုိခ်င္မႈေၾကာင့္ သိပၸံနည္းမက်သည့္ အႀကံေပးမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

သားေယာက်ာ္းေလးကိုယ္ဝန္ေဆာင္လိုပါက အေနာက္ဘက္အရပ္သို႔ ေခါင္းထားၿပီး အိပ္စက္ျခင္း၊ ေန႔တခ်ိဳ႕တြင္သာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ နတ္ဘုရားမ်ားထံတြင္ သားဆုပန္ျခင္း အစရွိသည့္ အႀကံေပးမႈမ်ားရွိေန သည္။

သားေယာက်္ားေလးအလိုခ်င္ဆံုးျပည္နယ္မ်ားမွာ ပန္ဂ်တ္ႏွင့္ ဟာယာနာ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး သားေယာက်ာ္းေလးလိုခ်င္မႈ အနည္းဆံုးျပည္နယ္မွာ မာဂါလာယာျဖစ္သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply