အင္ဒိုရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား လိင္ေျပာင္းမ်ားကိုဖမ္းဆီးၿပီး ဆံပင္ရွည္မ်ားကို ျဖတ္ပစ္

0
174


အာေခ်း ဇန္နဝါရီ ၃၀

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီး ၁၂ ဦးတုိ႔အား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး ၎တို႔၏ဆံပင္ရွည္မ်ားကုိ ျဖတ္ပစ္ကာ ေယာက်္ားပီပီေနတတ္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲဲ့ေသာ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း အာေခ်းခ႐ိုင္ရွိ အလွျပင္ဆုိင္မ်ားအား ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီး ယင္းအလွျပင္ဆုိင္မ်ား၌ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဒသဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမ်ိဳးသားဝတ္စံုမ်ားဝတ္ဆင္ေစၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းရွိ အခ်ဳပ္တြင္ သံုးရက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။

အာေခ်းသည္ အင္ဒိုနီးရွား၌ တင္းက်ပ္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ဥပေဒမ်ား က်င့္သံုးသည့္ ေဒသျဖစ္သည္။ အာေခ်းရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ားက ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဒသတြင္း၌ ဝါရီယာ၌ ေခၚဆိုၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကားရွိ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဆုိသည့္ စကားလံုးႏွစ္လံုးကို ေပါင္းစပ္ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပးရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးရန္ သံုးရက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔သည္ ေယာက်ာ္းဆန္ဆန္ျပဳမူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံရဲမွဴး အာမတ္အန္တန္ဆူရီယာနာတာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လိင္ေျပာင္းမ်ားက ၎တို႔ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ဆုိးရြားေသာ ၾသဇာသက္ေရာက္ေစခဲ့ေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အမည္ရွိ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈကုိျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး တန္းတူဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္နာဘီကာအူလြန္ဟက္ဆရာက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔မွစၿပီး အာေခ်း၌ အစၥလာမ္ ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အာေခ်း၌ လိင္ေျပာင္းျဖစ္ျခင္းသည္ ရွားရီယားဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမျပဳေသာ္လည္း လိင္တူ ဆက္ဆံ ျခင္း သည္ တရားမဝင္လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး သည္ လိင္တူဆက္ဆံမႈျဖင့္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ႀကိမ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

အာေခ်း ဇန္နဝါရီ ၃၀

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီး ၁၂ ဦးတုိ႔အား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး ၎တို႔၏ဆံပင္ရွည္မ်ားကုိ ျဖတ္ပစ္ကာ ေယာက်္ားပီပီေနတတ္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲဲ့ေသာ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း အာေခ်းခ႐ိုင္ရွိ အလွျပင္ဆုိင္မ်ားအား ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီး ယင္းအလွျပင္ဆုိင္မ်ား၌ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဒသဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမ်ိဳးသားဝတ္စံုမ်ားဝတ္ဆင္ေစၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းရွိ အခ်ဳပ္တြင္ သံုးရက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။

အာေခ်းသည္ အင္ဒိုနီးရွား၌ တင္းက်ပ္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ဥပေဒမ်ား က်င့္သံုးသည့္ ေဒသျဖစ္သည္။ အာေခ်းရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ားက ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဒသတြင္း၌ ဝါရီယာ၌ ေခၚဆိုၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကားရွိ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဆုိသည့္ စကားလံုးႏွစ္လံုးကို ေပါင္းစပ္ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပးရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးရန္ သံုးရက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔သည္ ေယာက်ာ္းဆန္ဆန္ျပဳမူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံရဲမွဴး အာမတ္အန္တန္ဆူရီယာနာတာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လိင္ေျပာင္းမ်ားက ၎တို႔ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ဆုိးရြားေသာ ၾသဇာသက္ေရာက္ေစခဲ့ေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အမည္ရွိ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈကုိျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး တန္းတူဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္နာဘီကာအူလြန္ဟက္ဆရာက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔မွစၿပီး အာေခ်း၌ အစၥလာမ္ ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အာေခ်း၌ လိင္ေျပာင္းျဖစ္ျခင္းသည္ ရွားရီယားဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမျပဳေသာ္လည္း လိင္တူ ဆက္ဆံ ျခင္း သည္ တရားမဝင္လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး သည္ လိင္တူဆက္ဆံမႈျဖင့္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ႀကိမ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply