ရုံးခ်ိန္း ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားအား ေလ်ာ႔က်ေအာင္ တရားရုံး ၈ ရုံး၌ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ 

0
218
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၈
 
တရားရံုးမ်ားတြင္ အမႈစစ္ေဆးရာ၌ ရံုးခ်ိန္းခ်ိန္ဆိုမႈမ်ား၊ အမႈစစ္ေဆးသည့္ အခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ေလ်ာ႔ခ်နိုင္ေအာင္ တရားရံုး ၈ ရံုး၌ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး မွ သိရွိရသည္။
 
“ကၽြန္မတုိ႔ရည္မွန္းထားတာကေတာ႔ အမႈအခင္းေတြကုိ ျမန္ဆန္ဖုိ႔ အတြက္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အမႈေတြဆုိရင္ ရုံးခ်ိန္း ၈ ခ်ိန္းနဲ႔ အဲဒီအထဲမွာ စစ္ေဆးၿပီးျပတ္ဖုိ႔ေပါ႔။ တရားမအမႈေတြဆုိရင္ ရုံးခ်ိန္း ၁၂ ခ်ိန္းထဲမွာ စစ္ေဆးၿပီးျပတ္ဖုိ႔အတြက္ ပစ္မွတ္ထားပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုး ကေျပာသည္။
 
တရားရုံးမ်ား၌ ရံုးခ်ိန္းမ်ားအားေလ်ာ့ခ်၍ စစ္ေဆးအၿပီးသတ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လႈိင္သာယာတရားရံုး ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး ၊ မံုရြာခရုိင္တရားရံုး ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခရုိင္တရားရံုး ၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး ၊ မႏၱေလး ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး ၊ ဘားအံတရားရံုး ၊ ေတာင္ငူ ခရိုင္တရားရံုး စသည္ တရားရုံး (၈) ရုံးအား ေရွ႔ေျပး တရားရုံးမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
တရားရုံးမ်ားတြင္ လက္ရွိ အခ်ိန္ကာလအထိ လရွည္၊ ႏွစ္ရွည္ၾကာျမင့္စြာ ရုံးခ်ိန္းခ်ိန္းဆုိမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔ က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈ -၂၀၂၂) မိတ္ဆက္ရွင္းပြဲအၿပီးတြင္ ေဒၚတင္ႏြယ္စုိးမွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၊နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး ဥကၠ႒ ၊ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ၊ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၊ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တို႕မွ ေကာ္မရွင္မ်ား ၊ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားမွ ဥကၠ႒ ၊ အတြင္းေရးမွဴးနွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၊သံရံုးမ်ား ၊ကုလသမၼဂအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ နိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ တရားမွ်တမႈ က႑နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ား ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
 
ယဥ္ေကႏြယ္
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၈
 
တရားရံုးမ်ားတြင္ အမႈစစ္ေဆးရာ၌ ရံုးခ်ိန္းခ်ိန္ဆိုမႈမ်ား၊ အမႈစစ္ေဆးသည့္ အခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ေလ်ာ႔ခ်နိုင္ေအာင္ တရားရံုး ၈ ရံုး၌ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး မွ သိရွိရသည္။
 
“ကၽြန္မတုိ႔ရည္မွန္းထားတာကေတာ႔ အမႈအခင္းေတြကုိ ျမန္ဆန္ဖုိ႔ အတြက္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အမႈေတြဆုိရင္ ရုံးခ်ိန္း ၈ ခ်ိန္းနဲ႔ အဲဒီအထဲမွာ စစ္ေဆးၿပီးျပတ္ဖုိ႔ေပါ႔။ တရားမအမႈေတြဆုိရင္ ရုံးခ်ိန္း ၁၂ ခ်ိန္းထဲမွာ စစ္ေဆးၿပီးျပတ္ဖုိ႔အတြက္ ပစ္မွတ္ထားပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုး ကေျပာသည္။
 
တရားရုံးမ်ား၌ ရံုးခ်ိန္းမ်ားအားေလ်ာ့ခ်၍ စစ္ေဆးအၿပီးသတ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လႈိင္သာယာတရားရံုး ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး ၊ မံုရြာခရုိင္တရားရံုး ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခရုိင္တရားရံုး ၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး ၊ မႏၱေလး ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး ၊ ဘားအံတရားရံုး ၊ ေတာင္ငူ ခရိုင္တရားရံုး စသည္ တရားရုံး (၈) ရုံးအား ေရွ႔ေျပး တရားရုံးမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
တရားရုံးမ်ားတြင္ လက္ရွိ အခ်ိန္ကာလအထိ လရွည္၊ ႏွစ္ရွည္ၾကာျမင့္စြာ ရုံးခ်ိန္းခ်ိန္းဆုိမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔ က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈ -၂၀၂၂) မိတ္ဆက္ရွင္းပြဲအၿပီးတြင္ ေဒၚတင္ႏြယ္စုိးမွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၊နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး ဥကၠ႒ ၊ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ၊ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၊ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တို႕မွ ေကာ္မရွင္မ်ား ၊ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားမွ ဥကၠ႒ ၊ အတြင္းေရးမွဴးနွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၊သံရံုးမ်ား ၊ကုလသမၼဂအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ နိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ တရားမွ်တမႈ က႑နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ား ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
 
ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply