လူမည္းမ်ားကုိသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးထားသည့္ ဥပေဒပုဒ္မကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ လိုက္ေဘးရီးယားသမၼတေတာင္းဆို

0
167


မြန္႐ိုးဗီးယား ဇန္နဝါရီ ၃၁

လူမည္းမ်ားကိုသာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ လိုက္ေဘးရီးယား ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မသည္ လူမ်ိဳးေရးခဲြျခားမႈဆန္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ လိုက္ေဘးရီးယားသမၼတ ေဂ်ာ့ဂ်္ဝီယာက ေတာင္းဆုိလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းပုဒ္မသည္ မလိုအပ္သလို လူမ်ိဳးေရးခဲြျခားမႈလည္းဆန္ကာ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း ဝီယာက သမၼတျဖစ္ခ်ိန္မွစၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ေျပာဆိုသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဥပေဒကုိလည္း ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကကတိျပဳခဲ့သည္။ လိုက္ေဘးရီးယားအား ၁၈၄၇ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ရရွိေသာ အေမရိကန္လူမည္းမ်ားက တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အသားအေရာင္ရွိၿပီး လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ား၏ခိုလႈံရာေနရာဟု ေခၚဆုိခဲ့သည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လူမည္းမ်ားအား ယင္းအခ်ိန္က အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည့္ နီဂ႐ိုးသို႔မဟုတ္ နီဂ႐ိုးမွ ဆင္းသက္သူမ်ားဟု အဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ယင္းေၾကာင့္ လုိက္ေဘးရီးယား၌ ေနထုိင္ေနသည့္ လက္ဘႏြန္သား ၄၀၀၀ အပါအဝင္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား သည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရရွိဘဲ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္လည္း မရရွိခဲ့ေခ်။

လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံတည္ေထာင္ခါစက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ဝါယာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လိုက္ေဘးရီးယားသည္ လက္တင္စကားလံုး လစ္ဘာက ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္မႈဟု အဓိပါၸယ္ရေၾကာင္း ဝီယာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္အတြက္ ဖီဖာကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားဆု ရရွိခဲ့သည့္ ဝီယာသည္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ ပထမဆံုးအားကစားသမားေဟာင္းျဖစ္သည္။ ဝီယာသည္ ဒီဇင္ဘာတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ ဒုတိယသမၼတ ဂ်ိဳးဆက္ဘိုယာကိုင္ကို မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

အာဖရိက၏ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီးသမၼတျဖစ္သည့္ အယ္လန္ဂၽြန္ဆင္ ဆာလိဖ္၏ေနရာတြင္ ဝီယာသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖဲြ႕မတည္ၿငိမ္ေသးဘဲ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ရရွိသည့္ လစာအနက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝီယာက ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ထုိ႔ျပင္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ လစာေလွ်ာ့ယူရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အထက္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ အထိ ရရွိေနသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

မြန္႐ိုးဗီးယား ဇန္နဝါရီ ၃၁

လူမည္းမ်ားကိုသာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ လိုက္ေဘးရီးယား ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မသည္ လူမ်ိဳးေရးခဲြျခားမႈဆန္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ လိုက္ေဘးရီးယားသမၼတ ေဂ်ာ့ဂ်္ဝီယာက ေတာင္းဆုိလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းပုဒ္မသည္ မလိုအပ္သလို လူမ်ိဳးေရးခဲြျခားမႈလည္းဆန္ကာ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း ဝီယာက သမၼတျဖစ္ခ်ိန္မွစၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ေျပာဆိုသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဥပေဒကုိလည္း ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကကတိျပဳခဲ့သည္။ လိုက္ေဘးရီးယားအား ၁၈၄၇ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ရရွိေသာ အေမရိကန္လူမည္းမ်ားက တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အသားအေရာင္ရွိၿပီး လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ား၏ခိုလႈံရာေနရာဟု ေခၚဆုိခဲ့သည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လူမည္းမ်ားအား ယင္းအခ်ိန္က အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည့္ နီဂ႐ိုးသို႔မဟုတ္ နီဂ႐ိုးမွ ဆင္းသက္သူမ်ားဟု အဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ယင္းေၾကာင့္ လုိက္ေဘးရီးယား၌ ေနထုိင္ေနသည့္ လက္ဘႏြန္သား ၄၀၀၀ အပါအဝင္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား သည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရရွိဘဲ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္လည္း မရရွိခဲ့ေခ်။

လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံတည္ေထာင္ခါစက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ဝါယာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လိုက္ေဘးရီးယားသည္ လက္တင္စကားလံုး လစ္ဘာက ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္မႈဟု အဓိပါၸယ္ရေၾကာင္း ဝီယာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္အတြက္ ဖီဖာကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားဆု ရရွိခဲ့သည့္ ဝီယာသည္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ ပထမဆံုးအားကစားသမားေဟာင္းျဖစ္သည္။ ဝီယာသည္ ဒီဇင္ဘာတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ ဒုတိယသမၼတ ဂ်ိဳးဆက္ဘိုယာကိုင္ကို မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

အာဖရိက၏ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီးသမၼတျဖစ္သည့္ အယ္လန္ဂၽြန္ဆင္ ဆာလိဖ္၏ေနရာတြင္ ဝီယာသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖဲြ႕မတည္ၿငိမ္ေသးဘဲ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ရရွိသည့္ လစာအနက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝီယာက ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ထုိ႔ျပင္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ လစာေလွ်ာ့ယူရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အထက္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ အထိ ရရွိေနသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply