ပညာသင္ခြင့္ ရပ္စဲခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အသနားခံစာတင္ျပလာပါက စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္

0
131


မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနာင္တြင္ အက်င့္စာရိတၲပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ နွင့္အတူ မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အသနားခံစာ တင္လာပါက လက္ရွိပညာသင္နွစ္တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ထိုသို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ၏ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၈) အရ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီေန႔ေက်ာင္းသားေတြကို ဝန္ခံကတိ နဲ႔ အသနားခံတင္ရင္ စာေမးပြဲေျဖခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းၾကားစာေတြကို တကၠသိုလ္ အသီးသီးဆီ ပို႔ၿပီးၿပီ ။ သူတို႔ကုိေက်ာင္းထုတ္လိုက္ေတာ့ အကုန္လံုးက ဝိုင္းၿပီးေျပာဆိုေနၾကတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ထံ တင္ျပၿပီးမွ ဝန္ႀကီးရံုးခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ စာေမးပြဲဆိုခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းဖာက္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ ပါက ပညာသင္နွစ္ (၁) နွစ္ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္ ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ထိုသို႔ က်ဴးလြန္ပါက ေန႔သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပဲ အေဝးသင္သင္တန္းကိုသာ တတ္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနာင္တြင္ အက်င့္စာရိတၲပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ နွင့္အတူ မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အသနားခံစာ တင္လာပါက လက္ရွိပညာသင္နွစ္တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ထိုသို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ၏ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၈) အရ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီေန႔ေက်ာင္းသားေတြကို ဝန္ခံကတိ နဲ႔ အသနားခံတင္ရင္ စာေမးပြဲေျဖခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းၾကားစာေတြကို တကၠသိုလ္ အသီးသီးဆီ ပို႔ၿပီးၿပီ ။ သူတို႔ကုိေက်ာင္းထုတ္လိုက္ေတာ့ အကုန္လံုးက ဝိုင္းၿပီးေျပာဆိုေနၾကတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ထံ တင္ျပၿပီးမွ ဝန္ႀကီးရံုးခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ စာေမးပြဲဆိုခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းဖာက္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ ပါက ပညာသင္နွစ္ (၁) နွစ္ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္ ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ထိုသို႔ က်ဴးလြန္ပါက ေန႔သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပဲ အေဝးသင္သင္တန္းကိုသာ တတ္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply