ျဗိတိန္ရွိ အေရွ႕အာရွသား သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား ခဲြျခားဆက္ဆံခံေနရဆဲျဖစ္

0
160


လန္ဒန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

ၿဗိတိန္ရွိ အေရွ႕အာရွသား သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္၊ ႐ုပ္သံ ဇာတ္လမ္းတဲြမ်ားႏွင့္ ျပဇာတ္တို႔တြင္ သာမန္အခန္းမ်ားမွ ပါဝင္ေနရဆဲျဖစ္ကာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားလည္းရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတဲြမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္တို႔တြင္ အာရွသားအမ်ိဳးသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအား ျပည့္တန္ဆာမ်ား၊ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေစၿပီး အာရွသားအမ်ိဳးသားသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအား ေယာက္်ားမပီသသူမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခံထားရေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ လူစီရွင္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အေရွ႕အာရွသားသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအား လူမ်ိဳးခဲြျခားမႈမရွိသည့္ အခန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္းမႈမ်ားစြာမရွိေၾကာင္း၊ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း တ႐ုတ္ေလယူေလသိမ္းျဖင့္ ေျပာဆိုရန္ ဖိအားေပးခံရျခင္း အစရွိသျဖင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံေနေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေနာက္တိုင္း႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အာရွသားမ်ားအား ခပ္ႏိိွမ္ႏွိမ္ထားသည့္ အခန္းမ်ားမွ ပါဝင္ေစျခင္းကို ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဟာရီေပၚတာသ႐ုပ္ေဆာင္ ေကတီလြန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဟာလီဝုဒ္ရွိ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အာရွသားမ်ားအား ၿဂိဳဟ္သားမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္တတ္ေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ ဂမ္မာခ်ိန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ရွိ အေရွ႕အာရွသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကို ခဲြျခားဆက္ဆံခဲ့သည္မွာ ကာလၾကာရွည္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုင္ယယ္ေဟာ္လိုေဝးတကၠသိုလ္မွ ျပဇာတ္ႏွင့္အကပညာ ဝါရင့္ကထိက ေဒါက္တာအက္ရွ္ေလ ေသာ့ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အေရွ႕အာရွသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား ခဲြျခားဆက္ဆံခံေနရမႈကို သုေတသနျပဳလုိေသာေၾကာင့္ သုေတသနေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္လည္းအႀကိမ္ႀကိမ္ပယ္ခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေသာ့ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

လန္ဒန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

ၿဗိတိန္ရွိ အေရွ႕အာရွသား သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္၊ ႐ုပ္သံ ဇာတ္လမ္းတဲြမ်ားႏွင့္ ျပဇာတ္တို႔တြင္ သာမန္အခန္းမ်ားမွ ပါဝင္ေနရဆဲျဖစ္ကာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားလည္းရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတဲြမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္တို႔တြင္ အာရွသားအမ်ိဳးသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအား ျပည့္တန္ဆာမ်ား၊ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေစၿပီး အာရွသားအမ်ိဳးသားသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအား ေယာက္်ားမပီသသူမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခံထားရေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ လူစီရွင္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အေရွ႕အာရွသားသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအား လူမ်ိဳးခဲြျခားမႈမရွိသည့္ အခန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္းမႈမ်ားစြာမရွိေၾကာင္း၊ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း တ႐ုတ္ေလယူေလသိမ္းျဖင့္ ေျပာဆိုရန္ ဖိအားေပးခံရျခင္း အစရွိသျဖင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံေနေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေနာက္တိုင္း႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အာရွသားမ်ားအား ခပ္ႏိိွမ္ႏွိမ္ထားသည့္ အခန္းမ်ားမွ ပါဝင္ေစျခင္းကို ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဟာရီေပၚတာသ႐ုပ္ေဆာင္ ေကတီလြန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဟာလီဝုဒ္ရွိ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အာရွသားမ်ားအား ၿဂိဳဟ္သားမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္တတ္ေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ ဂမ္မာခ်ိန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ရွိ အေရွ႕အာရွသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကို ခဲြျခားဆက္ဆံခဲ့သည္မွာ ကာလၾကာရွည္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုင္ယယ္ေဟာ္လိုေဝးတကၠသိုလ္မွ ျပဇာတ္ႏွင့္အကပညာ ဝါရင့္ကထိက ေဒါက္တာအက္ရွ္ေလ ေသာ့ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အေရွ႕အာရွသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား ခဲြျခားဆက္ဆံခံေနရမႈကို သုေတသနျပဳလုိေသာေၾကာင့္ သုေတသနေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္လည္းအႀကိမ္ႀကိမ္ပယ္ခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေသာ့ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply