ေခါႏူးစုမ္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အတြင္း SMART နည္းပညာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန

0
162


ရန္ကုနု္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

သဘာဝနယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းကို ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ နတ္မေတာင္ (ေခၚ ) ေခါႏူးစုမ္းအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တြင္ SMART နည္းပညာျဖင့္ ကင္းလွည့္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြကေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္ကလည္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခုတြင္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာျဖင့္ ကင္းလွည့္ထိန္းသိမ္္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ အာဆီယံဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ဗဟိုဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္)တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သဘာဝနယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာအထိ သံုးႏွစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသို႔လည္း SMART နည္းပညာကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ေပါၾကြယ္သည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ံျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ကိုေရရွည္တည္တံ့ရန္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားဖြဲ႔စည္း ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ လူဦးေရတိုးတက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအေပၚတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

တရားမဝင္အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္း၊ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း၊ တရားမဝင္ သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ငါးမိုင္းခြဲျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားသည္ စိ္န္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ ကင္းလွည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုနု္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

သဘာဝနယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းကို ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ နတ္မေတာင္ (ေခၚ ) ေခါႏူးစုမ္းအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တြင္ SMART နည္းပညာျဖင့္ ကင္းလွည့္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြကေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္ကလည္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခုတြင္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာျဖင့္ ကင္းလွည့္ထိန္းသိမ္္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ အာဆီယံဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ဗဟိုဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္)တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သဘာဝနယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာအထိ သံုးႏွစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသို႔လည္း SMART နည္းပညာကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ေပါၾကြယ္သည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ံျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ကိုေရရွည္တည္တံ့ရန္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားဖြဲ႔စည္း ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ လူဦးေရတိုးတက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအေပၚတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

တရားမဝင္အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္း၊ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း၊ တရားမဝင္ သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ငါးမိုင္းခြဲျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားသည္ စိ္န္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ ကင္းလွည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္ 

Leave a Reply