ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ အိႏိၵယအစိုးရ ထုတ္ျပန္

0
167


ေဒလီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂

အိႏိၵယအစိုးရသည္ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဟု ဆိုႏုိင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ေက်းလက္ေန အေျခခံလူတန္းစားမ်ားက ေထာက္ခံၾကဖြယ္ ရွိေနသည္။ အိႏိၵယအစိုးရသည္ ယခုေလာေလာ ဆယ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ အသံုးျပဳေနသည့္ ကမာၻေပၚတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ အသံုးအနည္းဆံး ႏုိင္ငံျဖစ္ေနသည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမတိုင္မီတြင္ လူႀကိဳက္မ်ား မႈမ်ားလာေစေရးအတြက္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းလိုက္ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားေကာင္းမြန္ေရးတုိ႔အတြက္ ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာကုိ သံုးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး အာရြန္ဂ်ိဳင္ တေလကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုအစီအစဥ္အရ အေျခခံ လူတန္းစား မိသားစု သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႐ူပီး ၅၀၀၀၀၀ စီေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ိဳင္တေလကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာလုုပ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားက အျမတ္ထုတ္ျခင္းကိုမူ ကာကြယ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကုိေရးဆဲြႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားသည္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား ေဆးကုသစရိတ္ အဆမတန္ေတာင္္းခံေနေသာ္လည္း တစ္စံုတရာစည္းၾကပ္ ခံရျခင္းမရွိေသးေခ်။

ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ထရီလီယံတန္ဖိုးရွိ အိႏိၵယစီးပြားေရးသည္ မၾကာမီတြင္ တိုးတက္မႈ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ိဳင္တေလက ခန္႔မွန္းထားသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ေဒလီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂

အိႏိၵယအစိုးရသည္ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဟု ဆိုႏုိင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ေက်းလက္ေန အေျခခံလူတန္းစားမ်ားက ေထာက္ခံၾကဖြယ္ ရွိေနသည္။ အိႏိၵယအစိုးရသည္ ယခုေလာေလာ ဆယ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ အသံုးျပဳေနသည့္ ကမာၻေပၚတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ အသံုးအနည္းဆံး ႏုိင္ငံျဖစ္ေနသည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမတိုင္မီတြင္ လူႀကိဳက္မ်ား မႈမ်ားလာေစေရးအတြက္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းလိုက္ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားေကာင္းမြန္ေရးတုိ႔အတြက္ ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာကုိ သံုးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး အာရြန္ဂ်ိဳင္ တေလကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုအစီအစဥ္အရ အေျခခံ လူတန္းစား မိသားစု သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႐ူပီး ၅၀၀၀၀၀ စီေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ိဳင္တေလကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာလုုပ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားက အျမတ္ထုတ္ျခင္းကိုမူ ကာကြယ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကုိေရးဆဲြႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားသည္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား ေဆးကုသစရိတ္ အဆမတန္ေတာင္္းခံေနေသာ္လည္း တစ္စံုတရာစည္းၾကပ္ ခံရျခင္းမရွိေသးေခ်။

ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ထရီလီယံတန္ဖိုးရွိ အိႏိၵယစီးပြားေရးသည္ မၾကာမီတြင္ တိုးတက္မႈ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ိဳင္တေလက ခန္႔မွန္းထားသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply