ထိုင္း-ျမန္မာ အေ၀းေျပးလမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ေစေရးေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု KNUထုတ္ျပန္

0
163


ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမႀကီးေဖာက္ လုပ္ရာတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအား ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု KNUကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

KNUသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္NCAတြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္ၿပီး NCAပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား KNUႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းျခင္းျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNU၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္လမ္းသြားကတၱရာလမ္းမွာ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ဖူနမ္ရြမ္ သို႔ဆက္သြယ္ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ၊ထိုင္း ၊ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ပူးေပါင္းေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျပည္စံုလံုေလာက္သည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ဆိုင္ရာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ဆန္းစစ္လႊာ (ESIA)ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ ၊ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အတူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူ၀ါဒ၊ သစ္ေတာမူ၀ါဒမ်ား အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေရရွည္ တည္တံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ၊ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအၾကား အခြန္ဘ႑ာေငြခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္အစီအမံမ်ားပါ၀င္ေရးအတြက္ KNU ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ(Stakeholders)မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈ္င္းတိုင္ပင္ကာ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူေရးကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု KNUကထုတ္ျပန္ သည္။

ေဒသခံမ်ား၏ဆံုး႐ံႈးသြားသည့္ ေျမေနရာမ်ားအတြက္ ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေျမယာ အစားထိုးျပန္လည္ခ်ထားေပးေရးႏွင့္ လမ္းမဒီဇိုင္းေရးဆဲြရာတြင္ သစ္ေတာေျမေနရာမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳး ကဲြမ်ားႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးႏွင့္အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာေနရာမ်ားကိုေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈနည္းပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂ရက္ေန႔က ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ သည္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး KNUတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပိး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမႀကီးေဖာက္ လုပ္ရာတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအား ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု KNUကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

KNUသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္NCAတြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္ၿပီး NCAပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား KNUႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းျခင္းျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNU၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္လမ္းသြားကတၱရာလမ္းမွာ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ဖူနမ္ရြမ္ သို႔ဆက္သြယ္ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ၊ထိုင္း ၊ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ပူးေပါင္းေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျပည္စံုလံုေလာက္သည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ဆိုင္ရာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ဆန္းစစ္လႊာ (ESIA)ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ ၊ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အတူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူ၀ါဒ၊ သစ္ေတာမူ၀ါဒမ်ား အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေရရွည္ တည္တံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ၊ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအၾကား အခြန္ဘ႑ာေငြခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္အစီအမံမ်ားပါ၀င္ေရးအတြက္ KNU ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ(Stakeholders)မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈ္င္းတိုင္ပင္ကာ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူေရးကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု KNUကထုတ္ျပန္ သည္။

ေဒသခံမ်ား၏ဆံုး႐ံႈးသြားသည့္ ေျမေနရာမ်ားအတြက္ ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေျမယာ အစားထိုးျပန္လည္ခ်ထားေပးေရးႏွင့္ လမ္းမဒီဇိုင္းေရးဆဲြရာတြင္ သစ္ေတာေျမေနရာမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳး ကဲြမ်ားႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးႏွင့္အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာေနရာမ်ားကိုေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈနည္းပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂ရက္ေန႔က ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ သည္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး KNUတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပိး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply