အစ္ကိုျဖစ္သူေသဆံုးမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကတိေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ၇၈၂ ရက္ၾကာ ဆႏၵျပမႈကို ရပ္ဆုိင္း

0
192


ကီရာလာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂

အိိႏိၵယႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ကီရာလာျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အစ္ကိုျဖစ္သူေသဆံုးမႈကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၇၈၂ ရက္ၾကာ ဆႏၵျပမႈကို ရပ္ဆုိင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အက္စ္အာရ္ဆရီးဂ်စ္က ၎၏အစ္ကိုျဖစ္သူသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းခုိးယူမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အစ္ကိုျဖစ္သူေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခုိကင္းေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္လာခဲ့ၿပီး တြစ္တာလူမႈကြန္ရက္တြင္ ဆရီးဂ်စ္အတြက္ တရားမွ်တမႈသို႔မဟုတ္ #JusticeforSreejith လႈပ္ရွားမႈရွိလာခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ၎၏အမႈဖြင့္မႈကို လက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ အက္စ္အာရ္ဆရီးဂ်စ္သည္ ဆႏၵျပမႈကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူ၏ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ အက္စ္အာရ္ဆရီးဂ်စ္၏အစ္ကိုျဖစ္သူ ဆရီးဂ်ိဗ္ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖဲြ႕တြင္း စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရီးဂ်စ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ဗဟိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးျဗဴ႐ုိ( စီဘီအုိင္) ကလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းၿပီး ဆက္လက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ ဆရီးဂ်ိဗ္သည္ အဖမ္းခံထားရစဥ္တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္သတ္ေသခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရီးဂ်ိဗ္၏မိသားစုကမူ ၎သည္ ရဲအရာရွိတစ္ဦး၏ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနေသာေၾကာင့္ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းအမ်ိဳးသမီး အျခားအမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္မည့္ ရက္ မတုိင္မီ တစ္ရက္အလုိတြင္ ဆရီးဂ်ိဗ္ အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားအား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသမႈႏွင့္ ဖ်ားနာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားဟု အိႏိၵယရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ေျပာဆုိေလ့ရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရစဥ္အတြင္း လူ ၅၉၁ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အိႏိၵယအမ်ိဳးသား ရာဇဝတ္မႈ မွတ္တမ္း ျဗဴ႐ို၏ စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ကီရာလာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂

အိိႏိၵယႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ကီရာလာျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အစ္ကိုျဖစ္သူေသဆံုးမႈကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၇၈၂ ရက္ၾကာ ဆႏၵျပမႈကို ရပ္ဆုိင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အက္စ္အာရ္ဆရီးဂ်စ္က ၎၏အစ္ကိုျဖစ္သူသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းခုိးယူမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အစ္ကိုျဖစ္သူေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခုိကင္းေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္လာခဲ့ၿပီး တြစ္တာလူမႈကြန္ရက္တြင္ ဆရီးဂ်စ္အတြက္ တရားမွ်တမႈသို႔မဟုတ္ #JusticeforSreejith လႈပ္ရွားမႈရွိလာခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ၎၏အမႈဖြင့္မႈကို လက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ အက္စ္အာရ္ဆရီးဂ်စ္သည္ ဆႏၵျပမႈကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူ၏ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ အက္စ္အာရ္ဆရီးဂ်စ္၏အစ္ကိုျဖစ္သူ ဆရီးဂ်ိဗ္ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖဲြ႕တြင္း စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရီးဂ်စ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ဗဟိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးျဗဴ႐ုိ( စီဘီအုိင္) ကလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းၿပီး ဆက္လက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ ဆရီးဂ်ိဗ္သည္ အဖမ္းခံထားရစဥ္တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္သတ္ေသခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရီးဂ်ိဗ္၏မိသားစုကမူ ၎သည္ ရဲအရာရွိတစ္ဦး၏ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနေသာေၾကာင့္ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းအမ်ိဳးသမီး အျခားအမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္မည့္ ရက္ မတုိင္မီ တစ္ရက္အလုိတြင္ ဆရီးဂ်ိဗ္ အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားအား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသမႈႏွင့္ ဖ်ားနာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားဟု အိႏိၵယရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ေျပာဆုိေလ့ရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရစဥ္အတြင္း လူ ၅၉၁ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အိႏိၵယအမ်ိဳးသား ရာဇဝတ္မႈ မွတ္တမ္း ျဗဴ႐ို၏ စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply