ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းမ်ားေခၚယူရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ ေတာင္းခံျခင္းမရွိေၾကာင္း ရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ေျပာ

0
183


ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ၂၀၁၈။

ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းမ်ားေခၚယူရာ၌ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း ဆုိသည္႔ ေထာက္ခံစာအား ေတာင္းခံျခင္းမရွိခဲ႔ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္ အဖြဲ႔မွ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ၀င္းသိန္းက ေျပာသည္။

“ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကုိ ခန္႔ထားရာ၌ ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ရုံးမွ ထုတ္ျပန္သည္႔ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင္႔ အညီ ေၾကာ္ျငာေခၚယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ပညာအရည္အခ်င္း အေထာက္ အထား၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည္႔ အလုပ္သမား မွတ္ပုံတင္ ကတ္ျပား၊ ကုိယ္ေရးအေလွ်ာက္လႊာ တုိ႔ကုိသာ ေတာင္းခံ၍ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မူရင္းေတာင္းခံျခင္းမရွိပါ”ဟု ေဒါက္တာ ၀င္းသိန္းက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းဦးမွ “ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား ခန္႔ထားႏုိင္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာမွ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္းဆုိသည္႔ စည္းကမ္းခ်က္အား သတ္မွတ္ ထည္႔သြင္းျခင္းမျပဳရန္ ၀န္ႀကီးဌာနအားလုံးကုိ ညႊန္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိကုိ ေမးျမန္းခဲ႔ၿပီး ေဒါက္တာ ၀င္းသိန္းက အထက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆ ၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၌ “ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင္႔ ကင္းရွင္းရမည္” ဟုျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင္႔ ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) ၌ “ပါတီႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းျခင္း” ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပင္ပ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးအား ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းအျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔ထားၿပီးေနာက္ “ပါတီႏုိင္ငံ ေရးကင္းရွင္းျခင္းကုိ” လုိက္နာရမည့္တာ၀န္တစ္ရပ္ အေနျဖင္႔ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၌ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား ခန္႔ထားႏုိင္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူရာ၌ ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္းကုိလဲ ေဒါက္တာ၀င္းသိန္းက ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးႏွင္႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြက္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ၿပီးခဲ႔သည္႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ေန႔က ျမန္မာအလင္းသတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ “ႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာမွ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း”ဆုိသည့္အခ်က္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ေထာင္းခံခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ ေတာင္းခံျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ ေပးထားသည္႔ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင္႔ေရးမ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ၎ စည္းကမ္းခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ေပးေစလုိေၾကာင္း ဦးမင္းဦးက ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ၂၀၁၈။

ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းမ်ားေခၚယူရာ၌ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း ဆုိသည္႔ ေထာက္ခံစာအား ေတာင္းခံျခင္းမရွိခဲ႔ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္ အဖြဲ႔မွ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ၀င္းသိန္းက ေျပာသည္။

“ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကုိ ခန္႔ထားရာ၌ ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ရုံးမွ ထုတ္ျပန္သည္႔ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင္႔ အညီ ေၾကာ္ျငာေခၚယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ပညာအရည္အခ်င္း အေထာက္ အထား၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည္႔ အလုပ္သမား မွတ္ပုံတင္ ကတ္ျပား၊ ကုိယ္ေရးအေလွ်ာက္လႊာ တုိ႔ကုိသာ ေတာင္းခံ၍ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မူရင္းေတာင္းခံျခင္းမရွိပါ”ဟု ေဒါက္တာ ၀င္းသိန္းက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းဦးမွ “ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား ခန္႔ထားႏုိင္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာမွ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္းဆုိသည္႔ စည္းကမ္းခ်က္အား သတ္မွတ္ ထည္႔သြင္းျခင္းမျပဳရန္ ၀န္ႀကီးဌာနအားလုံးကုိ ညႊန္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိကုိ ေမးျမန္းခဲ႔ၿပီး ေဒါက္တာ ၀င္းသိန္းက အထက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆ ၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၌ “ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင္႔ ကင္းရွင္းရမည္” ဟုျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင္႔ ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) ၌ “ပါတီႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းျခင္း” ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပင္ပ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးအား ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းအျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔ထားၿပီးေနာက္ “ပါတီႏုိင္ငံ ေရးကင္းရွင္းျခင္းကုိ” လုိက္နာရမည့္တာ၀န္တစ္ရပ္ အေနျဖင္႔ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၌ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား ခန္႔ထားႏုိင္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူရာ၌ ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္းကုိလဲ ေဒါက္တာ၀င္းသိန္းက ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးႏွင္႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြက္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ၿပီးခဲ႔သည္႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ေန႔က ျမန္မာအလင္းသတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ “ႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာမွ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း”ဆုိသည့္အခ်က္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ေထာင္းခံခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ ေတာင္းခံျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ ေပးထားသည္႔ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင္႔ေရးမ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ၎ စည္းကမ္းခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ေပးေစလုိေၾကာင္း ဦးမင္းဦးက ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply