ဆီးရီးယားရွိ ေျမေအာက္၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေဆး႐ုံ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီး

0
143


ကာဖီဇီတာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသ၌ ေျမေအာက္ ၂၀ မီတာ( ေပ ၆၀ ) အနက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဟားမားခ႐ိုင္ရွိ ေဆး႐ုံသည္ ႏုိ္င္ငံတြင္း ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမွ အကာအကြယ္အရွိဆံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္္ခံခဲ့ရၿပီး ယင္းေဆး႐ုံသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆီးရီးယားရွိ ေဆး႐ုံမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈတြင္ အဆိုးရြားဆံုး တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရတပ္မ်ား ဝန္းရံပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ အကူအညီမ်ားေပးပုိ႔ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကေျပာဆုိခဲ့ သည္။ ကာဖီဇီတာၿမိဳ႕ရွိ အယ္လ္မာဂါရာေဆး႐ုံသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ဒံုးက်ည္ငါးစင္းထိမွန္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာက်န္းမာေရး ပရဟိတအဖဲြ႕မ်ားပါဝင္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသမဂၢ( ယူအုိအက္စ္အက္စ္အမ္) ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒံုးက်ည္မ်ား လာေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးမႈရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ားအား လံုၿခံဳေသာ အခန္းတစ္ခန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ေသဆံုးသူမရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမဂၢမွ ေျပာခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ အဗီဒီဆိုဇာကေျပာဆိုခဲ့သည္။

လူ ၅၀၀၀၀ခန္႔ေနထုိင္ေသာ ၿမိဳ႕၌ တစ္လလွ်င္ ခဲြစိတ္မႈႀကီး ၁၅၀ ေက်ာ္ကိုျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ ေဆး႐ုံသည္ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားကိုပင္ဖ်က္ဆီးႏုိင္စြမ္းသည့္ ဒံုးက်ည္မ်ားေၾကာင့္သာ ေဆး႐ုံထိခိုက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမဂၢကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား၌ ဇန္နဝါရီတစ္လတည္းမွပင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္ အအံုမ်ားအား ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ ၁၄ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သမဂၢကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တုိက္ခိုက္မႈကို မည္သူတုိ႔က ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ကုိ မသိႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ဆီးရီးယားအစိုးရႏွင့္ ႐ုရွားတိုက္ေလယာဥ္မ်ား သည္ သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားကို ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ကာဖီဇီတာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသ၌ ေျမေအာက္ ၂၀ မီတာ( ေပ ၆၀ ) အနက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဟားမားခ႐ိုင္ရွိ ေဆး႐ုံသည္ ႏုိ္င္ငံတြင္း ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမွ အကာအကြယ္အရွိဆံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္္ခံခဲ့ရၿပီး ယင္းေဆး႐ုံသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆီးရီးယားရွိ ေဆး႐ုံမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈတြင္ အဆိုးရြားဆံုး တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရတပ္မ်ား ဝန္းရံပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ အကူအညီမ်ားေပးပုိ႔ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကေျပာဆုိခဲ့ သည္။ ကာဖီဇီတာၿမိဳ႕ရွိ အယ္လ္မာဂါရာေဆး႐ုံသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ဒံုးက်ည္ငါးစင္းထိမွန္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာက်န္းမာေရး ပရဟိတအဖဲြ႕မ်ားပါဝင္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသမဂၢ( ယူအုိအက္စ္အက္စ္အမ္) ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒံုးက်ည္မ်ား လာေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးမႈရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ားအား လံုၿခံဳေသာ အခန္းတစ္ခန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ေသဆံုးသူမရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမဂၢမွ ေျပာခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ အဗီဒီဆိုဇာကေျပာဆိုခဲ့သည္။

လူ ၅၀၀၀၀ခန္႔ေနထုိင္ေသာ ၿမိဳ႕၌ တစ္လလွ်င္ ခဲြစိတ္မႈႀကီး ၁၅၀ ေက်ာ္ကိုျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ ေဆး႐ုံသည္ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားကိုပင္ဖ်က္ဆီးႏုိင္စြမ္းသည့္ ဒံုးက်ည္မ်ားေၾကာင့္သာ ေဆး႐ုံထိခိုက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမဂၢကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား၌ ဇန္နဝါရီတစ္လတည္းမွပင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္ အအံုမ်ားအား ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ ၁၄ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သမဂၢကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တုိက္ခိုက္မႈကို မည္သူတုိ႔က ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ကုိ မသိႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ဆီးရီးယားအစိုးရႏွင့္ ႐ုရွားတိုက္ေလယာဥ္မ်ား သည္ သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားကို ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply