ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လက္ကိုမီး႐ႈိ႕ၿပီး အျပစ္ေပးေသာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမကို တာ၀န္မွ ရပ္ဆိုင္း

0
145


ဂ်ာခန္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃

အိႏိၵယႏုိ္င္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ဂ်ာခန္းျပည္နယ္၌ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးသည္ ေက်ာင္းသား ၁၃ ဦး၏လက္ကို ဖေယာင္းတိုင္မီးျဖင့္ ႐ႈိ႕ၿပီး အျပစ္ေပးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္တာဝန္မွ ေခတၱအနားေပးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ဆူရွန္တီဟမ္ဘရြမ္သည္ အသက္ ကိုးႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားအနက္ တစ္ဦးဦးသည္ အျခားေက်ာင္းသားတစ္ဦးထံမွ ေငြခုိးယူထားျခင္းကို ဖြင့္ဟေျပာဆုို လာရန္အတြက္ မီး႐ႈိ႕ကာ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားက တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ မစၥဟမ္ဘရြမ္ကို တာဝန္မွ ေခတၱအနားေပးခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး အမွန္အတိုင္းထုတ္ေျပာေစရန္ ယင္းကဲ့သို႔ အျပစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဆရာမႀကီးခိုင္းသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွာမူ မီးေလာင္ဒဏ္ရာႀကီးႀကီးမားမား ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတင္ကုသခဲ့ရသည္။ မစၥဟမ္ဘရြမ္က အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားကုိ ျပန္ေတာင္းပန္ ခဲ့သည္။ အိႏိၵယရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ ဆက္လက္ က်င့္သံုး ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဝတ္ခၽြတ္ၿပီးအျပစ္ေပးျခင္းတို႔ကုိလည္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး ၇၀ ဦးခန္႔အား ကိုယ္လံုးတီးခၽြတ္ကာ လစဥ္ေသြးဆင္းမဆင္းကို စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ဂ်ာခန္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃

အိႏိၵယႏုိ္င္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ဂ်ာခန္းျပည္နယ္၌ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးသည္ ေက်ာင္းသား ၁၃ ဦး၏လက္ကို ဖေယာင္းတိုင္မီးျဖင့္ ႐ႈိ႕ၿပီး အျပစ္ေပးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္တာဝန္မွ ေခတၱအနားေပးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ဆူရွန္တီဟမ္ဘရြမ္သည္ အသက္ ကိုးႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားအနက္ တစ္ဦးဦးသည္ အျခားေက်ာင္းသားတစ္ဦးထံမွ ေငြခုိးယူထားျခင္းကို ဖြင့္ဟေျပာဆုို လာရန္အတြက္ မီး႐ႈိ႕ကာ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားက တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ မစၥဟမ္ဘရြမ္ကို တာဝန္မွ ေခတၱအနားေပးခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး အမွန္အတိုင္းထုတ္ေျပာေစရန္ ယင္းကဲ့သို႔ အျပစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဆရာမႀကီးခိုင္းသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွာမူ မီးေလာင္ဒဏ္ရာႀကီးႀကီးမားမား ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတင္ကုသခဲ့ရသည္။ မစၥဟမ္ဘရြမ္က အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားကုိ ျပန္ေတာင္းပန္ ခဲ့သည္။ အိႏိၵယရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ ဆက္လက္ က်င့္သံုး ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဝတ္ခၽြတ္ၿပီးအျပစ္ေပးျခင္းတို႔ကုိလည္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး ၇၀ ဦးခန္႔အား ကိုယ္လံုးတီးခၽြတ္ကာ လစဥ္ေသြးဆင္းမဆင္းကို စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply