ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ကြင္းအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ နွင့္ ပန္းၿခံျပဳလုပ္မည္

0
164


မႏၲေလး၊ ေဖဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ အထင္ကရ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္ကြင္းအတြင္း ၿမိဳ႕ခံလူထုက ဦးေဆာင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ နွင့္ ပန္းၿခံျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ကြင္းအတြင္း မွာ ညေစ်းေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးမ်ားေကာက္ခံ ၍ ကန္႔ကြက္လွ်က္ရွိရာ စီမံကိန္းပ်က္မွသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ နွင့္ ပန္းၿခံျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“မေန႔ကပဲ လက္မွတ္ေတြ ထိုးၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ စည္ပင္ဝန္ႀကီး နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေတြကို စာပို႔လိုက္တယ္ ။ သူတို႔ကေတာ့ ျပည္သူသေဘာမတူရင္ မလုပ္ဘူးလို႔ေျပာတယ္ ။ တကယ္လို႔ ညေစ်းစီမံကိန္း မလုပ္ေတာ့ဘူးဆို အဲ့ဒီထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ နဲ႔ ပန္းၿခံလုပ္သြားမယ္ ။´´ ဟု လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ကြင္းအတြင္း ညေစ်းေဆာက္လုပ္မႈကို ဦးေဆာင္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ဦးဒီပ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ကြင္းအတြင္း ညေစ်းျပဳလုပ္ရန္ ကုမၸဏီမ်ား က အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္းမျဖစ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္မွာ ယခုျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေနရာတြင္ရွိၿပီး ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က ဖယ္ရွားခဲ့ကာ ယခုလက္ရွိ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ကြင္းအျဖစ္ထားသည့္ မီးေသြးတိုင္ကြင္း သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ အထင္ကရ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္ကြင္းအတြင္း ၿမိဳ႕ခံလူထုက ဦးေဆာင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ နွင့္ ပန္းၿခံျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ကြင္းအတြင္း မွာ ညေစ်းေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးမ်ားေကာက္ခံ ၍ ကန္႔ကြက္လွ်က္ရွိရာ စီမံကိန္းပ်က္မွသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ နွင့္ ပန္းၿခံျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“မေန႔ကပဲ လက္မွတ္ေတြ ထိုးၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ စည္ပင္ဝန္ႀကီး နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေတြကို စာပို႔လိုက္တယ္ ။ သူတို႔ကေတာ့ ျပည္သူသေဘာမတူရင္ မလုပ္ဘူးလို႔ေျပာတယ္ ။ တကယ္လို႔ ညေစ်းစီမံကိန္း မလုပ္ေတာ့ဘူးဆို အဲ့ဒီထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ နဲ႔ ပန္းၿခံလုပ္သြားမယ္ ။´´ ဟု လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ကြင္းအတြင္း ညေစ်းေဆာက္လုပ္မႈကို ဦးေဆာင္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ဦးဒီပ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ကြင္းအတြင္း ညေစ်းျပဳလုပ္ရန္ ကုမၸဏီမ်ား က အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္းမျဖစ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္မွာ ယခုျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေနရာတြင္ရွိၿပီး ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က ဖယ္ရွားခဲ့ကာ ယခုလက္ရွိ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ကြင္းအျဖစ္ထားသည့္ မီးေသြးတိုင္ကြင္း သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply