တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ စစ္တပ္အား ေမာ္လ္ဒိုက္စ္အစိုးရ ညႊန္ၾကား

0
157

မာလဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃

သမၼတအဗၺဒူလာယာမင္းအား စြပ္စဲြျပစ္တင္ၿပီး ျဖဳတ္ခ်ရန္သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးရန္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက ယင္းကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ စစ္တပ္အား ေမာ္လ္ဒိုက္စ္အစိုးရက ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ျပည္ပေရာက္ သမၼတေဟာင္း မုိဟမၼဒ္နာရွီးဒ္အား ႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံလႊတ္ေတာ္အမတ္ ကိုးဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

သမၼတကိုဖမ္းဆီးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ မုိဟမၼဒ္အာနီးလ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရွီယမ္၊ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ အဗၺဒူလာနာဝက္ဇ္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ သမၼတသည္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ ေတာ့ ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ဖြယ္ရွိေနသည္ ဟု အာနီးလ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေသာ လုုပ္ရပ္ကို ဆန္႔က်င္ရန္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕တုိ႔ကုိ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အစိုးရအဖဲြ႕အေပၚသစၥာခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အႀကီး အကဲမ်ားက က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေနပံုကို ႐ုပ္သံမွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ အေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ မာလဲ၌ အတိုက္အခံေထာက္ခံသူရာေပါင္းမ်ားစြာစုေဝးၿပီး ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားကို ျပန္လႊတ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ထိပ္တန္းတရားသူႀကီးႏွစ္ဦးအား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း အတိုက္အခံ ေမာ္လ္ဒိုက္စ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဟာမစ္အဗၺဒူလ္ဂါဖိုးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ တရားေရး က႑၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

နာရွီးဒ္သည္ ေမာ္လ္ဒိုက္စ္၏ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ပထမဆံုးေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည့္ သမၼတျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ တြင္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ နာရွီးသည္ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခ်ိန္တြင္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့သည္။ နာရွီးဒ္သည္ ယခုေလာလာဆယ္တြင္ သီရိလကၤာ၌ ခုိလႈံေနသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

မာလဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃

သမၼတအဗၺဒူလာယာမင္းအား စြပ္စဲြျပစ္တင္ၿပီး ျဖဳတ္ခ်ရန္သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးရန္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက ယင္းကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ စစ္တပ္အား ေမာ္လ္ဒိုက္စ္အစိုးရက ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ျပည္ပေရာက္ သမၼတေဟာင္း မုိဟမၼဒ္နာရွီးဒ္အား ႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံလႊတ္ေတာ္အမတ္ ကိုးဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

သမၼတကိုဖမ္းဆီးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ မုိဟမၼဒ္အာနီးလ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရွီယမ္၊ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ အဗၺဒူလာနာဝက္ဇ္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ သမၼတသည္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ ေတာ့ ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ဖြယ္ရွိေနသည္ ဟု အာနီးလ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေသာ လုုပ္ရပ္ကို ဆန္႔က်င္ရန္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕တုိ႔ကုိ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အစိုးရအဖဲြ႕အေပၚသစၥာခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အႀကီး အကဲမ်ားက က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေနပံုကို ႐ုပ္သံမွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ အေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ မာလဲ၌ အတိုက္အခံေထာက္ခံသူရာေပါင္းမ်ားစြာစုေဝးၿပီး ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားကို ျပန္လႊတ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ထိပ္တန္းတရားသူႀကီးႏွစ္ဦးအား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း အတိုက္အခံ ေမာ္လ္ဒိုက္စ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဟာမစ္အဗၺဒူလ္ဂါဖိုးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ တရားေရး က႑၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

နာရွီးဒ္သည္ ေမာ္လ္ဒိုက္စ္၏ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ပထမဆံုးေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည့္ သမၼတျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ တြင္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ နာရွီးသည္ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခ်ိန္တြင္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့သည္။ နာရွီးဒ္သည္ ယခုေလာလာဆယ္တြင္ သီရိလကၤာ၌ ခုိလႈံေနသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply