ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ဇူးမား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ပိုမုိျပင္းထန္လာေန

0
144

ပရီတိုးရီးယား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံရွိ အာဏာရပါတီ အာဖရိကြန္ဂရက္စ္ပါတီ( ေအအင္န္စီ)ေခါင္းေဆာင္းမ်ား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာင္အာဖရိက သမၼတဂ်က္ေကာ့ဇူးမားအား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ထုတျ္ပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေအအင္န္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ဇူးမားသည္ ေအအင္န္စီေခါင္းေဆာင္ေနရာကုိ စီရီးရာမာဖိုအား ဒီဇင္ဘာတြင္ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။ လာမည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမတုိင္မီတြင္ အာဏာလုမႈေၾကာင့္ ေအအင္န္စီ ႏွစ္ျခမ္းကဲြသြားမည္ကို ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက စုိးရိမ္ေနသည္။

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သမၼတကို ျဖဳတ္ခ်ေရးအဆိုကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းၿပီး ဇူးမားအား ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းဖြယ္ ရွိေနသည္။ ေအအင္န္စီပါတီရွိ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ေျခာက္ဦး သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ပရီတိုးရီးယားရွိ ဇူးမား၏ေနအိမ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးမႈကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳခဲ့ေသ္ာလည္း ပါတီ၏အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇူးမားက ရာထူးမွႏုတ္ထြက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သလို ေအအင္န္စီအဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းလည္းျဖစ္သည့္ ဂ်ဴးလီးယပ္စ္မာလဲမာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဇူးမားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမတုိင္မီအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္အာဖရိကစီးပြားေရးက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဇူးမား၏လူႀကိဳက္မ်ားမႈႏႈန္းက်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ေအအင္န္စီသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ႐ႈံးနိမ့္မည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္။

ေအအင္န္စီေခါင္းေဆာင္သစ္ ရာမာဖိုဆာသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲတြင္ အႏုို္င္ရရွိႏိုင္ေျခမ်ားေနသည္။ ပါတီညီညြတ္ေရးကို ဦးစားေပးရန္ ရာမာဖိုဆာက တုိက္တြန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဇူးမားက ရာထူးမွႏုတ္ထြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာက္ အကန္ဆက္လက္ ေျပာဆိုေနမည္ဆိုပါက ရာမာဖိုဆာႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားသည္ ဇူးမားကို ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ႏုိ္င္ေရး ႀကိဳးပမ္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ပရီတိုးရီးယား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံရွိ အာဏာရပါတီ အာဖရိကြန္ဂရက္စ္ပါတီ( ေအအင္န္စီ)ေခါင္းေဆာင္းမ်ား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာင္အာဖရိက သမၼတဂ်က္ေကာ့ဇူးမားအား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ထုတျ္ပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေအအင္န္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ဇူးမားသည္ ေအအင္န္စီေခါင္းေဆာင္ေနရာကုိ စီရီးရာမာဖိုအား ဒီဇင္ဘာတြင္ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။ လာမည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမတုိင္မီတြင္ အာဏာလုမႈေၾကာင့္ ေအအင္န္စီ ႏွစ္ျခမ္းကဲြသြားမည္ကို ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက စုိးရိမ္ေနသည္။

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သမၼတကို ျဖဳတ္ခ်ေရးအဆိုကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းၿပီး ဇူးမားအား ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းဖြယ္ ရွိေနသည္။ ေအအင္န္စီပါတီရွိ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ေျခာက္ဦး သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ပရီတိုးရီးယားရွိ ဇူးမား၏ေနအိမ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးမႈကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳခဲ့ေသ္ာလည္း ပါတီ၏အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇူးမားက ရာထူးမွႏုတ္ထြက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သလို ေအအင္န္စီအဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းလည္းျဖစ္သည့္ ဂ်ဴးလီးယပ္စ္မာလဲမာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဇူးမားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမတုိင္မီအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္အာဖရိကစီးပြားေရးက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဇူးမား၏လူႀကိဳက္မ်ားမႈႏႈန္းက်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ေအအင္န္စီသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ႐ႈံးနိမ့္မည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္။

ေအအင္န္စီေခါင္းေဆာင္သစ္ ရာမာဖိုဆာသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲတြင္ အႏုို္င္ရရွိႏိုင္ေျခမ်ားေနသည္။ ပါတီညီညြတ္ေရးကို ဦးစားေပးရန္ ရာမာဖိုဆာက တုိက္တြန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဇူးမားက ရာထူးမွႏုတ္ထြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာက္ အကန္ဆက္လက္ ေျပာဆိုေနမည္ဆိုပါက ရာမာဖိုဆာႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားသည္ ဇူးမားကို ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ႏုိ္င္ေရး ႀကိဳးပမ္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply