ပုဂၢလိကပုိင္လုပ္ငန္းသုံးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားထံမွ ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ ေၾကး ေကာက္ခံေနမႈအား ရပ္ဆုိင္းသြားမည္

0
176

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ၊ ၂၀၁၈

ပုဂၢလိက ပုိင္လုပ္ငန္းသုံးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားထံမွ ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ ေၾကး ေကာက္ခံေနမႈအား ရပ္ဆုိင္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီမွ သိရွိရသည္။

“တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင္႔ ပုဂၢလိကပုိင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲႏုိင္ေရး အတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ား ျပဌာန္းၿပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ဆက္လက္ ေကာက္ခံ ေနတာေတြရွိတယ္။ အခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ေကာက္ခံေန တာေတြ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔ မေကြးတုိ႔ေတာ႔ ေကာက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။”ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီမွ ေကာင္စီ၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္ထြန္း ကေျပာသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ပုဂၢလိကပုိင္ လုပ္ငန္းသုံးေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ လုိင္းမ်ားထံမွ ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ ေၾကး ေကာက္ခံေနမႈအေပၚ လုံး၀ေကာက္ခံျခင္း မျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ သာ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ေကာက္ခံမႈ ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကယားျပည္နယ္၊ တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္ႏွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔၌ ၿမဳိ႕၀င္/ ၿမဳိ႕ထြက္ေၾကး ေကာက္ခံမႈမရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ ေငြေကာက္ခံေရး စခန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္ေကာက္ခံျခင္မရွိပဲ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ၿမဳိ႕၀င္ေၾကး ဘီးခြန္ေကာက္ခံျခင္းသာရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအေနျဖင္႔ ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ မ်ားတြင္ ယာဥ္စည္း ကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း လုိက္နာျခင္း ရွိ /မရွိ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားတြင္သာ ေကာက္ခံေစေရး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ပုဂၢလိလပုိင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ ေၾကးမ်ားကုိ ေငြေကာက္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္၍ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ဥပေဒမ်ားအရ ဥပေဒႏွင္႔ အညီ ဆက္လက္ ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ ေၾကး ေကာက္ခံမႈအား ပုဂၢလိကပုိင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဆႏၵအရ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႔၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင္႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၌ ပဲခူးၿမဳိ႕အဝင္ Toll GATE အနီး၌ တုိင္းယာဥ္ လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ တုိင္းေက်ာ္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ရွိေသာ ယာဥ္မ်ားအား ယာဥ္စည္းၾကပ္ခ (၁)စီးလွ်င္ (၅၀၀) က်ပ္ ႏႈန္းကုိ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္႔ စီမံခ်က္အရ ေကာက္ခံခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအကဲ႔သိ႔ုေကာက္ခံေနမႈအေပၚအား ယခုအစိုးရလက္ထက္၌ ဆက္လက္ေကာက္ခံရန္ သင္႔/မသင္႔အား Cabinet အစည္အေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – ႏိုင္လင္းဦး (ပဥၥမလႈိင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ၊ ၂၀၁၈

ပုဂၢလိက ပုိင္လုပ္ငန္းသုံးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားထံမွ ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ ေၾကး ေကာက္ခံေနမႈအား ရပ္ဆုိင္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီမွ သိရွိရသည္။

“တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင္႔ ပုဂၢလိကပုိင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲႏုိင္ေရး အတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ား ျပဌာန္းၿပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ဆက္လက္ ေကာက္ခံ ေနတာေတြရွိတယ္။ အခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ ေကာက္ခံေန တာေတြ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔ မေကြးတုိ႔ေတာ႔ ေကာက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။”ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီမွ ေကာင္စီ၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္ထြန္း ကေျပာသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ပုဂၢလိကပုိင္ လုပ္ငန္းသုံးေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ လုိင္းမ်ားထံမွ ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ ေၾကး ေကာက္ခံေနမႈအေပၚ လုံး၀ေကာက္ခံျခင္း မျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ သာ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ေကာက္ခံမႈ ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကယားျပည္နယ္၊ တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္ႏွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔၌ ၿမဳိ႕၀င္/ ၿမဳိ႕ထြက္ေၾကး ေကာက္ခံမႈမရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ ေငြေကာက္ခံေရး စခန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္ေကာက္ခံျခင္မရွိပဲ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ၿမဳိ႕၀င္ေၾကး ဘီးခြန္ေကာက္ခံျခင္းသာရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအေနျဖင္႔ ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ မ်ားတြင္ ယာဥ္စည္း ကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း လုိက္နာျခင္း ရွိ /မရွိ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားတြင္သာ ေကာက္ခံေစေရး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ပုဂၢလိလပုိင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ ေၾကးမ်ားကုိ ေငြေကာက္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္၍ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ဥပေဒမ်ားအရ ဥပေဒႏွင္႔ အညီ ဆက္လက္ ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၿမဳိ႕၀င္/ၿမဳိ႕ထြက္ ေၾကး ေကာက္ခံမႈအား ပုဂၢလိကပုိင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဆႏၵအရ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႔၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင္႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၌ ပဲခူးၿမဳိ႕အဝင္ Toll GATE အနီး၌ တုိင္းယာဥ္ လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ တုိင္းေက်ာ္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ရွိေသာ ယာဥ္မ်ားအား ယာဥ္စည္းၾကပ္ခ (၁)စီးလွ်င္ (၅၀၀) က်ပ္ ႏႈန္းကုိ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္႔ စီမံခ်က္အရ ေကာက္ခံခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအကဲ႔သိ႔ုေကာက္ခံေနမႈအေပၚအား ယခုအစိုးရလက္ထက္၌ ဆက္လက္ေကာက္ခံရန္ သင္႔/မသင္႔အား Cabinet အစည္အေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – ႏိုင္လင္းဦး (ပဥၥမလႈိင္း)

Leave a Reply