ပု႑ားကၽြန္းစက္မႈဇုန္၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါက အျခားေဒသမ်ားထက္ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ား ရရွိမည္ဟုဆုိ 

0
192

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ၊ ၂၀၁၈ ။

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ Inverstor မ်ားအေနျဖင္႔ ပု႑ားကၽြန္းစက္မႈဇုန္၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွပါက အျခားေဒသမ်ားထက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင္႔ (Tax Incentive) မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ ကေျပာသည္။

“သတ္မွတ္ဇုန္ ဧရိယာအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရး ကုမၸဏီ/ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖိတ္ေခၚ၍ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ သတ္မွတ္ေစ်း/အခြန္တုိ႔ျဖင္႔ စနစ္တက် ေနရာခ်ထား ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ နညး္ပါးေသာ ေဒသတြင္ ပါ၀င္သည့္ အတြက္ ပု႑ားကၽြန္းစက္မႈဇုန္အတြင္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ Investor မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ခံစားခြင့္ရရွိမည့္ အခြန္းကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္သက္သာခြင္ (Tax Incentive ) မ်ားကုိ အျခားေဒသမ်ားထက္ ပုိမုိခံစားရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု
ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြခရုိင္၊ ပု႑ားကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပု႑ားကၽြန္းၿမဳိ႕၊ ကင္းေခ်ာင္းရြာေတာင္ဘက္၊ ရန္ကုန္ – စစ္ေတြကားလမ္း၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ေျမဧရိယာ (၁၉၆၃ ဒသမ ၇၄) ဧကခန္႔အား ယခင္အစုိးရ လက္ထက္၌ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ စက္မႈဇုန္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး Myanmar Kyauk Phyu Special Economic Zone Holding Public Co.,Ltd တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ႔ၿပီး MoU ေရးထုိးထားခဲ့ေၾကာင္း၊ MoU အား ၄ လတစ္ႀကိမ္ သတ္တမ္းတုိးေစခဲ့ရာ စတုတၱအႀကိမ္၌ MoU ဆက္လက္ ေရးထုိးရန္ ပ်က္ကြယ္ခဲ့၍ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိမႈအား ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဇုန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားခဲ႔သည္႔ ေျမဧကမ်ားအတြက္ ေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကး တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္း ႏွင့္ အျခားေျမ တစ္ဧက အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္း သတ္မွတ္ၿပီး ေျမ ၁၅၆၉ ဒသမ ၉၂ ဧက အတြက္ ေပးေလ်ာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ က်န္ေျမ ၃၉၃ ဒသမ ၈၂ ဧကအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၎ဇုန္အတြင္း ေျမ ၅၀ ဧက၌ အစၥေရးႏုိင္ငံ Exo World Group Co. မွ တိရိစာၦန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေအးခဲသုိ ေလွာင္ရုံ (Cold Storage)၊ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ အစာစပ္လုပ္ငန္း၊ စက္ယႏၱယားမ်ား၊ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေရယာဥ္မ်ားမွ အသုံးျပဳမည့္ ေလာင္စာႏွင့္ စက္သုံးဆီသုိေလွာင္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ငွားရမ္းခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စက္မႈဇုန္အား စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ေျမျပင္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ ေျမတုိင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Conceptual Plan ေရးဆြဲျခင္း မ်ားကုိ စက္မႈဇုန္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ ၆ လအတြင္း ၿပီးစီးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္ Conceptual Plan ဧရိယာတြင္း အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စား စက္ရုံမ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံမ်ားႏွင္႔ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ ပုဇြန္၊သားငါး ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံမ်ား၊ သစ္အေခ်ာထည္ လုပ္ငန္း စက္ရုံမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ၊ ၂၀၁၈ ။

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ Inverstor မ်ားအေနျဖင္႔ ပု႑ားကၽြန္းစက္မႈဇုန္၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွပါက အျခားေဒသမ်ားထက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင္႔ (Tax Incentive) မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ ကေျပာသည္။

“သတ္မွတ္ဇုန္ ဧရိယာအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရး ကုမၸဏီ/ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖိတ္ေခၚ၍ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ သတ္မွတ္ေစ်း/အခြန္တုိ႔ျဖင္႔ စနစ္တက် ေနရာခ်ထား ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ နညး္ပါးေသာ ေဒသတြင္ ပါ၀င္သည့္ အတြက္ ပု႑ားကၽြန္းစက္မႈဇုန္အတြင္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ Investor မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ခံစားခြင့္ရရွိမည့္ အခြန္းကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္သက္သာခြင္ (Tax Incentive ) မ်ားကုိ အျခားေဒသမ်ားထက္ ပုိမုိခံစားရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု 
ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြခရုိင္၊ ပု႑ားကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပု႑ားကၽြန္းၿမဳိ႕၊ ကင္းေခ်ာင္းရြာေတာင္ဘက္၊ ရန္ကုန္ – စစ္ေတြကားလမ္း၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ေျမဧရိယာ (၁၉၆၃ ဒသမ ၇၄) ဧကခန္႔အား ယခင္အစုိးရ လက္ထက္၌ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ စက္မႈဇုန္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး Myanmar Kyauk Phyu Special Economic Zone Holding Public Co.,Ltd တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ႔ၿပီး MoU ေရးထုိးထားခဲ့ေၾကာင္း၊ MoU အား ၄ လတစ္ႀကိမ္ သတ္တမ္းတုိးေစခဲ့ရာ စတုတၱအႀကိမ္၌ MoU ဆက္လက္ ေရးထုိးရန္ ပ်က္ကြယ္ခဲ့၍ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိမႈအား ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဇုန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားခဲ႔သည္႔ ေျမဧကမ်ားအတြက္ ေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကး တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္း ႏွင့္ အျခားေျမ တစ္ဧက အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္း သတ္မွတ္ၿပီး ေျမ ၁၅၆၉ ဒသမ ၉၂ ဧက အတြက္ ေပးေလ်ာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ က်န္ေျမ ၃၉၃ ဒသမ ၈၂ ဧကအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၎ဇုန္အတြင္း ေျမ ၅၀ ဧက၌ အစၥေရးႏုိင္ငံ Exo World Group Co. မွ တိရိစာၦန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေအးခဲသုိ ေလွာင္ရုံ (Cold Storage)၊ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ အစာစပ္လုပ္ငန္း၊ စက္ယႏၱယားမ်ား၊ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေရယာဥ္မ်ားမွ အသုံးျပဳမည့္ ေလာင္စာႏွင့္ စက္သုံးဆီသုိေလွာင္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ငွားရမ္းခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စက္မႈဇုန္အား စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ေျမျပင္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ ေျမတုိင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Conceptual Plan ေရးဆြဲျခင္း မ်ားကုိ စက္မႈဇုန္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ ၆ လအတြင္း ၿပီးစီးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္ Conceptual Plan ဧရိယာတြင္း အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စား စက္ရုံမ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံမ်ားႏွင္႔ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ ပုဇြန္၊သားငါး ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံမ်ား၊ သစ္အေခ်ာထည္ လုပ္ငန္း စက္ရုံမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply