ေမာ္လ္ဒိုက္စ္အစိုးရ အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ကုိ ဖမ္းဆီး

0
172

မာလဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

ေမာ္လ္ဒိုက္စ္အစိုးရက အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမာ္လ္ဒိုက္စ္ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရန္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းကုိ သမၼတအဗၺဒူလာယာမင္းက လိုက္နာျခင္း မရွိခဲ့တဲ့ ေနာက္ အက်ပ္အတည္းႀကံဳခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အဗၺဒူလာဆာယက္ႏွင့္ အျခားတရားသူႀကီး အလီဟာမက္တို႔ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အေဆာက္ အအံု ကို ဝန္းရံပိတ္ဆုိ႔ထားမႈေၾကာင့္ အျခားတရားသူႀကီးမ်ားလည္း အျပင္ မထြက္ႏုိုင္ဘဲရွိခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေခတၱ ရပ္ဆုိင္း ထားၿပီး အေရးေပၚအေျခအေန ၁၅ ရက္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သမၼတေဟာင္း ေမာင္မြန္းအက္ဘ္ဒူလ္ေဂယြန္းအား အတိုက္ အခံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ၎ကို ဆန္႔က်င္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္ သမၼတ ယာမင္းက ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ယာမင္း၏ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၂ ဦးသည္ အမတ္အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခံထားခဲ့ရရာ ၎တို႔အား အမတ္ေနရာျပန္ေပးရန္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ တရားဥပေဒအထက္တြင္ ရွိမေနေၾကာင္း အစိုးရက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သီရိလကၤာတြင္ ခုိလႈံေနသည့္ သမၼတေဟာင္း မုိဟမၼဒ္နာရွီးဒ္အား ႐ုံးတင္စစ္ေဆးအျပစ္ေပးျခင္းသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခဲဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံမ်ားက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ စြပ္စဲြျပစ္တင္ၿပီး ျဖဳတ္္ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ တု႔ံျပန္သည့္အေနျဖင့္ လက္ရွိသမၼတယာမင္းသည္ လႊတ္ေတာ္၏အစည္းအေဝးကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္မွစၿပီး ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္ထားမႈေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုရွိလာၿပီး လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိလာမည္ျဖစ္ကာ တရာေရးက႑ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔က ယာမင္းကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုတားဆီးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

AFP

႐ုိးေျမ

မာလဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

ေမာ္လ္ဒိုက္စ္အစိုးရက အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမာ္လ္ဒိုက္စ္ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရန္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းကုိ သမၼတအဗၺဒူလာယာမင္းက လိုက္နာျခင္း မရွိခဲ့တဲ့ ေနာက္ အက်ပ္အတည္းႀကံဳခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အဗၺဒူလာဆာယက္ႏွင့္ အျခားတရားသူႀကီး အလီဟာမက္တို႔ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အေဆာက္ အအံု ကို ဝန္းရံပိတ္ဆုိ႔ထားမႈေၾကာင့္ အျခားတရားသူႀကီးမ်ားလည္း အျပင္ မထြက္ႏုိုင္ဘဲရွိခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေခတၱ ရပ္ဆုိင္း ထားၿပီး အေရးေပၚအေျခအေန ၁၅ ရက္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သမၼတေဟာင္း ေမာင္မြန္းအက္ဘ္ဒူလ္ေဂယြန္းအား အတိုက္ အခံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ၎ကို ဆန္႔က်င္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္ သမၼတ ယာမင္းက ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ယာမင္း၏ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၂ ဦးသည္ အမတ္အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခံထားခဲ့ရရာ ၎တို႔အား အမတ္ေနရာျပန္ေပးရန္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ တရားဥပေဒအထက္တြင္ ရွိမေနေၾကာင္း အစိုးရက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သီရိလကၤာတြင္ ခုိလႈံေနသည့္ သမၼတေဟာင္း မုိဟမၼဒ္နာရွီးဒ္အား ႐ုံးတင္စစ္ေဆးအျပစ္ေပးျခင္းသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခဲဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံမ်ားက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ စြပ္စဲြျပစ္တင္ၿပီး ျဖဳတ္္ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ တု႔ံျပန္သည့္အေနျဖင့္ လက္ရွိသမၼတယာမင္းသည္ လႊတ္ေတာ္၏အစည္းအေဝးကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္မွစၿပီး ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္ထားမႈေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုရွိလာၿပီး လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိလာမည္ျဖစ္ကာ တရာေရးက႑ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔က ယာမင္းကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုတားဆီးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply